Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn behandlet 242 saker i 2005 – omtrent samme antall som i 2004. I 2005 ga Helsetilsynet 168 reaksjoner, mot 148 året før. 87 saker ble avgjort uten reaksjon, mot 101 i 2004. Økningen i antallet reaksjoner kan tyde på at det er mer alvorlige saker som oversendes. 46 helsepersonell mistet sin autorisasjon og 87 fikk advarsel. 

Tap av autorisasjon

Det var 46 som mistet autorisasjonen som helsepersonell i 2005, mot 60 året før. Bakgrunnen for at autorisasjonen blir kalt tilbake er i de fleste tilfeller også i år misbruk av rusmiddel eller andre personlige forhold. 23 helsepersonell mistet autorisasjonen pga rusmiddelmisbruk. Sykepleiere utgjør den største gruppen. 12 av de 23 var sykepleiere. 9 mistet sin autorisasjon pga atferd, hovedsaklig kriminelle handlinger som ble ansett uforenlig med virksomhet som helsepersonell, 7 pga seksuell utnytting av pasient, 1 pga egen sykdom og 3 pga at de på forhånd hadde mistet annen nordisk autorisasjon som lå til grunn for den norske. De resterende autorisasjonstapene skyldtes ulike alvorlige brudd på helsepersonelloven.

Advarsel

Godt over halvparten av de 87 helsepersonell som fikk advarsel, er leger (56). Grunnen til disse advarslene er hovedsakelig uforsvarlig pasientbehandling. 42 av disse er allmennleger. Og det er en overvekt av mannlige leger; 50 mannlige og 6 kvinnelige leger fikk advarsel.

Andre reaksjoner

20 av tilsynssakene har resultert i kritikk av virksomheter for utilstrekkelig organisering, herunder utilstrekkelige systemer for internkontroll (2004:17). Det er i de fleste tilfeller Helsetilsynet i fylket som gir kritikk mot ledelsen for svikt ved organisering eller styring av helsetjenesten som tilbys. Tallet på slike saker er derfor relativt lavt i Statens helsetilsyn sett i forhold til det totale antall avsluttede saker.

12 helsepersonell ble fratatt rekvireringsretten for vanedannende legemidler.

Saksbehandlingstid

Til tross for at saksmengden i 2005 tilsvarte den for 2004, har saksbehandlingstiden gått ned. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tilsynssaker var 5,8 måneder (2004: 8,2 md), median saksbehandlingstid var 4,8 måneder (2004: 6,3 md). Per 31. desember 2005 var 146 tilsynssaker til behandling i Statens helsetilsyn.

Tab. 1 viser antall tilsynssaker fordelt på årene 2002 til 2005

Tab. 1 viser antall tilsynssaker fordelt på årene 2002 til 2005
  Reaksjon Ingen reaksjon
2002 103 71
2003 125 55
2004 148 101
2005 168 87

Tab. 2 viser helsetilsynets reaksjoner mot helsepersonell 2005 – tall for 2004 i parantes

Tab. 2 viser helsetilsynets reaksjoner mot helsepersonell 2005 – tall for 2004 i parantes
  Advarsel Tap autorisasjon Tap rekvirerings-
rett
Begrenset autorisasjon
Lege 56 (38) 15 (19) 12 (9) 0 (1)
Tannlege    6 (5) 3  (2)   0 (0)
Psykolog    5 (2)   2  (1)   0 (1)
Sykepleier  10 (4) 18 (25)     3 (3)
Hjelpepleier 4 (1) 5 (7)   0 (0)
Vernepleier 0 (0)    1 (2)   0 (0)

Jordmor    2 (0) 0 (0)     0 (0) Fysioterapeut 1 (2)    1 (1)     0 (0) Andre grupper
1 (2)
1 (3)  
  0 (0) Uautoriserte    2 (3)       Totalt 87 (57) 46 (60)  12 (9) 3 (5)

 

Tab. 3 viser årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe

Tab. 3 viser årsak til tilbakekall av autorisasjon fordelt på helsepersonellgruppe
  Sykepleier Hjelpepleier Lege Andre Sum
Rus 12 3 7 1 23
Sykdom 0 0 0 1 1
Seksuell
utnytting
av pasient


0


0


4


3


7
Atferd 3 2 2 2 9
Uforsvarlighet 0 0 1 0 1
Ikke innrettet
seg etter
advarsel


1


0


0


1


2
Mistet i
utlandet

1

0

0

1

2
Sum 18 5 15 8 46