Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapport fra Helsetilsynet 6/2007, Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995-2005, er laget av  Gruppe for inkluderende velferd ved Høgskolen i Oslo på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Rapporten omfatter klagesaker etter kapittel 5, som er saker om økonomisk stønad. Slike saker utgjør årlig omtrent 5000, som er tre fjerdedeler av det totale antallet klagesaker etter sosialtjenesteloven. Hovedtyngden av disse sakene omhandler klager på kommunenes utmåling av stønad til livsopphold. Kommunene har stor frihet til å utmåle stønaden, forutsatt at den ligger på et forsvarlig nivå. I 2001 ble det gitt statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold.

I rapporten er fylkesmennenes behandling av klagesakene om økonomisk stønad gjennomgått. Materialet spenner over perioden 1995-2005 og gir et bilde av fylkesmennenes behandling av klagesakene både før og etter at de statlige veiledende retningslinjene ble gitt. Materialet er vurdert i lys av fylkesmennenes rolle som rettssikkerhetsinstans og inneholder en analyse av antallet behandlede klagesaker, utfallet av behandlingen, begrunnelser for utfall, og behandlingstiden. Det er foretatt sammenligninger mellom fylkesmennenes behandling, og materialet er relatert til antallet mottakere av økonomisk stønad.

Fordi klageavgjørelsene har stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet og livssituasjon, ønsker Helsetilsynet å arbeide for en god og lik klagebehandling. Helsetilsynet ønsker også gjennom klagesakene å få økt kunnskap om tjenestene og tjenestemottakernes situasjon.

Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995-2005. Rapport fra Helsetilsynet 6/2007

12.4.2007