Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn mottok 17. februar 2003 informasjon som kunne tyde på feil i forbindelse med koding av diagnoser hos pasienter behandlet ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.
 
Helsetilsynet gjennomførte et særskilt tilsyn med øre-nese-hals (ønh) -avdelingen og nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal i september 2003. Nevrologisk avdeling ble valgt som referanseavdeling. Helsetilsynet besluttet å føre tilsvarende tilsyn med fl ere sykehus for å få et mer helhetlig bilde av kodepraksis. Helsetilsynet gjennomførte derfor tilsyn med ønh-avdelingen og nevrologisk avdeling ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus og ved Sykehuset Østfold HF Fredrikstad.
 
Gjennom tilsynene avdekket Helsetilsynet:
  • at flere pasienter ved ønh-avdelingen, Sørlandet sykehus HF Arendal, har fått diagnosen søvnapné uten at hovedsymptomet fremgikk verken av henvisningsskriv eller journal. I tillegg ble 20 % av de gjennomgåtte journalene ved samme avdeling vurdert som mangelfulle i forhold til journalføringsreglene.
  • at alle helseforetakene kodet feil i forhold til gjeldende koderegler for sykehusopphold. De nevrologiske avdelingene hadde betydelig større forekomst av feil enn ønh-avdelingene, helt opp til nesten 70 % av de undersøkte oppholdene.
  • at det er betydelige uoverensstemmelser mellom diagnose- og prosedyrekodene som var nedtegnet i pasientens journal og kodene som var sendt Norsk Pasientregister. Dette gjaldt for ønh-avdelingene og de nevrologiske avdelingene ved Sørlandet sykehus HF Arendal og Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus.

Etter Helsetilsynets vurdering tilsier disse funnene en mangelfull kontroll med grunnlagsmaterialet for beregning av inntekter til sykehusene.
 
Tilsyn med kodepraksis - Rapport fra Helsetilsynet 10/2004 (pdf)
 
25.6.2004