Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kommunene har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet om egenkontroll med sine tjenester innen helse-, sosial- og barneverntjenester.

Med den forestående samhandlingsreformen inne helse- og omsorgstjenesten, er et interkommunalt samarbeid en viktig forutsetning for å nå målsettingene i reformen. Det betyr at opprettelse av kommunale foretak, interkommunale selskap og aksjeselskaper vil øke. Tydelighet i ansvarslinjer og ansvarsinnhold er et viktig bidrag for en forsvarlig tjenesteyting. Tilrådingene fra arbeidsgruppen om tiltak som skal styrke kommunens egenkontroll bør derfor gis stor oppmerksomhet og høy prioritet, påpeker Statens helsetilsyn i sitt høringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontroll i kommunene).

Vi slutter oss også til arbeidsgruppas forslag om at fylkesmennene i planleggingen og gjennomføring av tilsynene skal holde seg orientert om planer og resultat av den kommunale egenkontrollen. Det må være en målsetting at tilsynet støtter opp om kommunens egenkontroll, både ved å velge ut risikoområder i tjenestene, og relatere svikt i tjenestene opp mot svikt i kommunens egne sikrings- og kontrolltiltak.

Videre slutter vi oss til arbeidsgruppas forslag om å benytte tilsynsrapporter som grunnlag for eget forbedringsarbeid, og at tilsynsrapporter som gjelder egen kommune blir behandla i de folkevalgte organene i kommunen. Vi anmoder derfor departementet å vurdere om kommunens internkontrollplikt på disse områdene også bør tydeliggjøres i kommuneloven.

Statens helsetilsyn støtter arbeidsgruppas forslag om at departementet lovfester krav om rapportering fra kommunens internkontrollarbeid til kommunestyret.

Vi er også enig med arbeidsgruppas vurdering av at det er viktig at ansvaret for internkontrollen i kommunale foretak er klart.