Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Økonomisk stønad i sosialtjenesten i Nav var for første gang tema for landsomfattende tilsyn i 2010. Landets fylkesmenn har gjennomført tilsynet i 50 kommuner og bydeler og det ble avdekket lovbrudd i 45 av 50 kommuner.

Fylkesmennene fant at flere kommuner ikke ivaretar sine styringsoppgaver på en måte som sikrer at tjenestene gis i tråd med lovens krav. Lovbruddene som ble avdekket viste blant annet at:

  • Kommunene ikke alltid sikrer at søknader tas i mot på rett måte.
  • Kartlegging av søkeres situasjon er ofte utilstrekkelig og det gjøres ikke alltid individuelle vurderinger av stønadsbehovet.
  • Flere kommuner sikrer ikke at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og rutiner og de følger ikke med på kvaliteten i tjenestetilbudet. Dette kan føre til uakseptabel risiko for at søkere ikke får den stønad de har rett på.

Tilsynene ble gjennomført som systemrevisjon. Det innebærer at det ble undersøkt om kommunene, ved sin internkontroll, sikrer forsvarlig tildeling av økonomisk stønad.

Håndtering av henvendelser

Mange kommuner sikret ikke at søknader ble identifisert i en henvendelsessituasjon, og søkere får ikke alltid nødvendig hjelp til å skrive ned en muntlig søknad. Kommunene mangler ofte retningslinjer og rutiner for å fange opp hva som kan være en søknad og sikrer ikke at det gis råd og veiledning til den enkelte søker

Mange kommuner sikrer ikke overholdelse av taushetsplikten i det åpne Nav-mottaket, ettersom de ikke har lagt til rette for skjerming når det er behov for det. Samtaler mellom søkere og ansatte i mottak kan i mange tilfelle overhøres av uvedkommende.

Kartlegging og innhenting av opplysninger

I nesten halvparten av de undersøkte kommunene påpeker fylkesmennene lovbrudd når det gjelder kartlegging av søkerens situasjon og innhenting av nødvendig dokumentasjon for å opplyse saken.

I omtrent halvparten av kommunene er det ikke sørget for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. De ansatte har ikke fått opplæring i regelverket og mangler kjennskap til hva som er nødvendig råd og veiledning, informasjon og dokumentasjon i søknadsfasen.

Kartleggingen omfatter ofte ikke alle relevante opplysninger, og når opplysningene skal danne grunnlag for individuell vurdering av stønadsbehov vil dette kunne føre til svikt i tildeling av ytelser.

Vurdering og beslutning

Fylkesmennene har også funnet at kommunene ikke sikrer at vurderinger og beslutninger om økonomisk stønad er i tråd med lov- og forskriftskrav. Ytelser tildeles med utgangspunkt i normer uten at det foretas individuelle vurderinger av stønadsbehov.

Styring, kontroll og ledelse

Sosialtjenesten i Nav er en kommunal tjeneste, og kommunen har det overordnede ansvar for at tjenestene ytes i samsvar med regelverket. Plikt til internkontroll er innført som et virkemiddel som skal bidra til å sikre at tjenestene er forsvarlige.

Som et ledd i internkontrollen skal kommunen sørge for at de som skal utføre oppgaver etter lov om sosiale tjenester i Nav – enten de er kommunalt eller statlig ansatte – har tilstrekkelig forutsetninger til å kunne gjennomføre dem. Det innebærer blant annet at kommunen må sørge for at de ansatte kjenner de aktuelle delene av regelverket, har oversikt over ansvar og myndighet, har rett kompetanse og ferdigheter, og får nødvendig oppfølging av hvordan de løser oppgavene. Kommunen må også organisere tjenesten slik at de sørger for rett kompetanse til alle oppgaver. Kommunen plikter å skaffe oversikt over risikoområder knyttet til forvaltningen av saker som gjelder økonomisk stønad.

Fylkesmennene fant at kommunene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar disse styringsoppgavene, verken når det gjelder henvendelser, vurdering eller beslutning ved søknader om økonomisk stønad. Rapportrutinene mellom Nav-kontoret og rådmannen inneholdt ofte ingen informasjon om hvilke behov og utfordringer tjenesten har når det gjelder utførelsen av oppgavene.

Statens helsetilsyns vurderinger

Statens helsetilsyn er bekymret når tilsynet har avdekket lovbrudd som kan innebære at brukere ikke får de ytelser de har rett til.

-Mangler ved styringen øker sannsynligheten for at en utsatt og sårbar brukergruppe ikke får økonomisk stønad i samsvar med regelverket, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Det er alvorlig at henvendelser ikke håndteres med nødvendig kompetanse og tilstrekkelige rutiner slik at regler om taushetsplikt etterleves.

Statens helsetilsyn vurderer det også som alvorlig at mange kommuner ikke sikrer at de oppfyller sin plikt til å opplyse saker så godt som mulig, eller gjennom tilstrekkelig styring sikrer forsvarlig kartlegging av søkerens totale situasjon. Det er videre alvorlig at individuell vurdering ikke gjennomføres slik loven forutsetter.

De kommunene som har hatt tilsyn vil bli fulgt opp av fylkesmennene inntil forholdene er brakt i orden. Statens helsetilsyn anbefaler at alle landets kommuner gjennomgår sin håndtering av søknader om økonomisk stønad og vurderer om tjenesten kan være utsatt for svikt.

Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav (pdf ) Rapport fra Helsetilsynet 4/2011

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 4/2011 med lenke til tilsynsrapporter, veileder for tilsynet, engelsk og samisk sammendrag