Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra 1.januar 2012 integreres Helsetilsynet i fylket i fylkesmannsembetet. Dette innebærer at de oppgavene som utføres av Helsetilsynet i fylket skal inngå i Fylkesmannens ordinære oppgaveportefølje, jf. ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og helsetilsynsloven. Fra samme dato opphører derfor bruken av navnet Helsetilsynet i fylket.

Statens helsetilsyns overordnede faglige ansvar

Statens helsetilsyn vil fortsatt ha det overordnede faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet, og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter. Fylkesmannen vil, som regional tilsynsinstans, dermed underlegges faglig instruksjonsmyndighet fra Statens helsetilsyn.

Tilsyn med spesialisthelsetjensten

Eierforholdet til spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) følger ikke alltid fylkesgrensene. Dagens ordning med avtaler embeter imellom om tilsyn med spesialisthelsetjenesten vil videreføres. For å sikre at det føres enhetlig tilsyn innen samme helseforetak vil noen embeter kunne pålegges samarbeid med, eller evt. å avgi myndighet til, andre embeter. Statens helsetilsyn har oppnevnt utvalgte embeter med kontaktfylkesleger for de ulike regionale helseforetakene.

Tildeling og delegasjon av myndighet

Fylkesmannen er i stor grad tillagt myndighet direkte i helselovgivningen. I tillegg skjer delegering og instruksjon på tilsynsområdet fra Statens helsetilsyn. De faglige fullmaktene som har vært delegert til Helsetilsynet i fylket, vil fra 1.1.2012 gå til fylkesmannen som forvaltningsorganets øverste leder.

Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen. (pdf) Brev av 21.12.2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Etablerer én felles klage- og tilsynsinstans for helse- og omsorgstjenester. Pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 3.1.2012