Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Når Fylkesmannen i sin klagebehandling opphever og returnerer saken til kommunen så medfører det totalt sett en betydelig forlenget saksbehandlingstid. Fordi rettighetene etter sosialtjenesteloven kap. 4 omfatter tjenestemottakere som er helt avhengig av hjelp til daglige gjøremål, og nødvendig avlastning for pårørende som deltar i omsorgen, er det avgjørende at hjelpen gis i et riktig omfang og til rett tid. Derfor må også klagesaker må behandles raskt og en lang saksbehandlingstid medfører stor risiko for alvorlige konsekvenser for tjenestemottakeren.

I denne undersøkelsen, initiert og finansiert av Statens helsetilsyn, er det gjennomført en registrering og analyse av fylkesmannsembetenes avgjørelser i klagesaker etter sosialtjenestelovens kapittel 4 i 2009, mer presist gjelder dette utfallsalternativene endrede og opphevede vedtak. Av Helsetilsynets veileder fremgår at fylkesmennene, der kommunens vedtak er ugyldig, som hovedregel skal endre vedtaket framfor å bare oppheve det og returnere saken til kommunen for ny avgjørelse.

I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden 86 dager for vedtak Fylkesmannen endret selv, mens den var 170 dager for vedtak som ble opphevd og sendt tilbake til kommunen, dvs. dobbelt så lenge å vente for klager der Fylkesmannen opphever vedtaket og returnerer det til kommunen. På landsbasis ble 36 prosent av de ikke stadfestede vedtakene returnert til kommunen, men tilsvarende tall for endrete vedtak lå på 64 prosent.

Det er også viktig å nevne at det varierte stort mellom fylkesmannsembetene. Hedmark endret alle sakene der kommunens vedtak ikke ble stadfestet. Oslo og Akershus, som hadde størst saksmengde, hadde også en endringsprosent på 92,1. Den største opphevingsprosenten var 72 prosent og ble registrert hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Som overordnet organ for fylkesmennenes klagesaksbehandling etter sosialtjenesteloven har Statens helsetilsyn et ansvar for at klagene blir behandlet forsvarlig, og for å ivareta rettssikkerheten for klageren.

Utviklingen i 2010

Den landsomfattende rapporteringen for 2010 som gjelder utfallet av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 viser at det har skjedd en betydelig endring, og andel av klagesaker som er opphevet er redusert til 10 prosent. Men det er fortsatt betydelig variasjon mellom embetene og det er fortsatt behov for å følge opp harmoniseringsarbeidet mellom embetene.

Statens helsetilsyn vil på bakgrunn av funn fra praksisundersøkelsen og rapporteringen i 2010, ta kontakt med hvert enkelt embete med kommentarer til deres tall i rapporteringen. Det er også viktig å understreke behovet for at Fylkesmannen følger opp saksbehandlingen i alle vedtak som oppheves og returneres til kommunen, for å sikre at de behandles på nytt innen forsvarlig tid.

Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 6/2011

Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 6/2011 med engelsk og samisk sammendrag.