Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har ved behandling av en tilsynssak mot Gran sykehjem funnet betydelige mangler ved Gran kommune og Gran sykehjems internkontroll- og styringssystem. Flere av manglene representer brudd på helselovgivningen, og bruddene har medvirket til at den aktuelle pasienten fikk uforsvarlig behandling og pleie. Det foreligger ut fra dette et brudd på Gran kommunes plikt til å yte forsvarlige helsetjenester.

Statens helsetilsyn krever nå at Gran kommune etablerer internkontroll- og styringssystemer som er i tråd med kravene i interkontroll- og kvalitetsforskriften, på følgende områder:

  • kartlegging og dokumentasjon av pasientenes behov ved innleggelsen
  • sikre at pasientene får tilstrekkelig ernæring og hvordan dette skal dokumenteres og evalueres
  • måling av blodsukker og rapportering av verdier over og under referanseverdiene
  • sikre at pasient får omsorgsfull hjelp ved livets slutt
  • journalføring generelt og sykepleiedokumentasjon spesielt
  • håndtering av avvik – registrering, årsaksanalyse og lukking av avvik • rolle- og ansvarsfordeling på de ovennevnte områdene • hvordan ledelsen skal følge med på om etablerte prosedyrer blir etterlevd og om de virker slik som forutsatt, gjennom avvikshåndtering, interne revisjoner m.m.

Avslutning av tilsynssak - brudd helselovgivningen. Brev fra Statens helsetilsyn til Gran kommune. 19.6.2009 [fjernet fra nettstedet august 2022]

19.6.2009