Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har tilbakekalt autorisasjonen som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vedkommende var anestesilege ved Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum-Hamar. Han var også ansatt som vikar ved Norsk luftambulanses ambulansehelikopterbase på Dombås. 

Statens helsetilsyn fikk ved brev av 2. november 2010 fra Helsetilsynet i Hedmark oversendt en tilsynssak vedrørende hans virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder mistanke om flere alvorlige straffbare handlinger.

Legen ble suspendert fra sin stilling ved Sykehuset Innlandet HF den 27. oktober 2010.

Og den 8. desember 2010 ble vi informert om at legen var avskjediget fra sin stilling ved Sykehuset Innlandet HF. 

Han ble arrestert av politiet på Dombås mens han var på jobb på ambulansehelikopter-basen der den 25. oktober 2010. Statens helsetilsyn har fått oversendt siktelsen datert 18. oktober 2010, kjennelsen fra Sunnmøre tingrett etter fengslingsmøtet den 27. oktober 2010, og kjennelsen etter ankebehandlingen i Frostating lagmannsrett den 29. oktober 2010. I følge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett datert  27. oktober 2010 har han erkjent straffeskyld for de forhold som fremkommer av siktelsen.

Statens helsetilsyn har vurdert saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger. Samlet sett representerer de forholdene legen har erkjent straffeskyld for, et betydelig avvik fra de kravene som må stilles til en lege. Statens helsetilsyn finner at handlingene er egnet til å svekke den allmenne tilliten til ham i en slik grad at han må anses å være uegnet som lege.

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege. Brev av 14. desember 2010 fra Statens helsetilsyn til lege. [fjernet fra nettstedet august 2022]