Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i media knyttet til unge kvinners p-pillebruk og mulige skader som følge av dette. Noen eksempler har vært nevnt hvor legene ikke har oppdaget blodpropp i lungene hos unge kvinner.

Ved forskrivning av p-piller

Statens helsetilsyn understreker at ved all forskrivning av legemidler er det viktig at lege, helsesøster og jordmor på en grundig måte innhenter informasjon om pasienten og gir riktig og forståelig informasjon om bivirkninger. Når de skriver ut p-piller skal lege, helsesøster og jordmor undersøke kvinnen slik det er angitt i preparatomtalen, som er helsepersonellets bruksanvisning. Grundig utspørring om tidligere sykdommer, blodpropptilfeller i familien og måling av blodtrykk hører alltid med. Dersom legen er i tvil kan det være nødvendig med flere undersøkelser, blant annet blodprøver, før pasienten får p-piller. Informasjon om bivirkninger er også viktig.

I tilsynssaker

Når Statens helsetilsyn behandler tilsynssaker knyttet til slike hendelser legger vi til grunn at allmennleger forventes å mistenke lungeemboli hos unge pasienter med tungpust og smerter i brystet som behandles med kjønnshormoner. Det sentrale temaet for oss vil være om legen har undersøkt pasienten tilstrekkelige til å kunne vurdere sannsynligheten for en slik diagnose.

I helsepersonelloven § 4 heter det at leger skal " – utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes - -".

Men i møtet mellom pasient og behandler er det en rekke ting som legen må ta hensyn til, blant annet at symptomer og funn kan variere ved samme lidelse, eller at samme symptomer eller funn kan ha ulik betydning. En rekke vurderinger bygges på medisinskfaglig skjønn, og det er helsepersonellets oppgave å begrense usikkerheten og å øke sannsynligheten for at vurderinger og beslutninger er riktige. Våre vurderinger av helsepersonellets handlemåte, må gjøres på bakgrunn av dette.

Når vi vurderer om det er handlet forsvarlig vil det være et sentralt tema hvordan legen har kommet frem til en mulig diagnose, hvordan han/hun har redusert sannsynligheten for en mer alvorlig tilstand, og hvordan dette fremkommer av dokumentasjonen.

Gjennom våre vurderinger i enkeltsaker ønsker Statens helsetilsyn først og fremst å bidra til at feil ikke skjer på nytt. Vi forventer at helsepersonell som blir vurdert retter seg etter de vurderinger som er gjort og de råd som gis.

Dette gjelder uavhengig av om vi har uttrykt synspunktene i form av en advarsel, eller om Statens helsetilsyn har funnet det tilstrekkelig å avslutte saken med en veiledning til helsepersonellet.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk er fagmyndighet på området legemidler. De har nylig kommet med utfyllende informasjon om risikoen ved p-pillebruk. De skriver blant annet:

Det har vært kjent i nær 50 år at p-piller gir økt risiko for blodpropp. Faren for blodpropp er størst de første 6–12 månedene etter at man begynner med p-piller. Det er svært viktig at kvinner som bruker p-piller, og som får plager som kan tyde på blodpropp, tas alvorlig av helsevesenet.

Les mer om dette hos Statens legemiddelverk.