Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har konkludert med at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum i sin pasientbehandling har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Videre har sykehuset brutt pasientrettighetsloven § 2-1 ved at de systematisk og over tid har endret datoen for rett til helsehjelp uten medisinsk indikasjon, og unnlatt å informere pasientene om deres rettigheter.

Statens helsetilsyn har også kommet til at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum har brutt plikten til å melde alvorlige avvikshendelser til Helsetilsynet i fylket, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.
 
I tillegg har sykehuset brutt internkontrollforskriften på flere områder. 

Statens helsetilsyn ble informert av Helsetilsynet i Oslo og Akershus i januar 2010 om at de behandlet en tilsynssak mot Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, der vurderingstemaet var om pasienter hadde fått forsvarlig helsehjelp.

Den 24. januar 2010 fikk Statens helsetilsyn, sammen med Helsetilsynet i Oslo og Akershus, en muntlig redegjørelse fra Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF om saken. Vi fant det sannsynlig ut fra denne orienteringen at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, kirurgisk avdeling, siden 2004 systematisk hadde unndratt pasienter nødvendig helsehjelp innen den frist helseforetaket selv hadde satt for å gi forsvarlig behandling. Statens helsetilsyn anmeldte samme dag Vestre Viken HF for brudd på straffeloven § 48 a, jf. helsepersonelloven § 67, jf. helsepersonelloven §§ 4 og 16.

Statens helsetilsyn fikk oversendt fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus et betydelig antall pasientklager. Flere pasienter har også klaget direkte til Statens helsetilsyn. Etter at saken ble kjent gjennom media har vi også fått oversendt flere meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Vi har foretatt en vurdering av klagene, henvendelsene og § 3-3 meldingene, og oversendte 28 saker til sakkyndig vurdering.

-Etter vår vurdering har ledelsen i Vestre Viken HF, på flere nivåer, åpenbart ført en så mangelfull styring med kirurgisk avdeling, at man ikke har vært i stand til å forstå at avdelingen har vært drevet grovt uforsvarlig. Heller ikke styret i Vestre Viken HF har vært i stand til å fange opp dette. Statens helsetilsyn ser meget alvorlig på at verken ledelsen eller styret har vært i stand til å avdekke denne typen svikt og at en avdeling i seks år har drevet grovt uforsvarlig, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivningen Brev av 17. januar 2011 fra Statens helsetilsyn til Vestre Viken HF.