Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I 2001 mistet 36 helsepersonell autorisasjonen, de fleste på grunn av misbruk av rusmidler. I tillegg fikk 38 personer advarsel. 19 ganger ble det gitt kritikk for systemfeil som ledelsen er ansvarlig for.

Fylkeslegene avgjør de aller fleste sakene der det klages på helsetjenester eller helsepersonell. Bare de alvorligste sakene oversendes Helsetilsynet for behandling. I forbindelse med at den nye helsepersonelloven trådte i kraft 1. januar 2001 falt de tidligere reaksjonene kritikk og tilrettevisning overfor helsepersonell bort.

Helsetilsynet kan tilbakekalle autorisasjonen til helsepersonell som er uegnet til å utøve yrket sitt forsvarlig, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 15 leger mistet autorisasjonen; 6 for seksuell utnytting av pasient, 4 på grunn av rusmisbruk og 5 for grove brudd på bestemmelser i helsepersonelloven. 17 sykepleiere og hjelpepleiere mistet autorisasjonen, de fleste på grunn av rusmisbruk og ofte i kombinasjon med tyveri av medikamenter.

Såkalt systemkritikk ble gitt 19 ganger. Dette er en reaksjonsmåte som blir benyttet når det foreligger systemfeil som er ledelsens ansvar.

Advarsel, som nå er den mildeste reaksjonsformen, ble gitt 38 ganger. Tre leger mistet retten til å rekvirere sterke smertestillende og beroligende avhengighetsdannende legemidler, såkalte A- og B-preparater. I tillegg har en del leger frivillig gitt avkall på retten til å rekvirere slike legemidler.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Helsetilsynet har vært 9,6 måneder. Det var 126 tilsynssaker under behandling per 31.12.01.

I 2000 mistet 57 helsepersonell sin godkjenning. Blant annet på grunn av varierende saksmengde er det ikke mulig å sammenlikne tallene for ulike reaksjonsmåter fra år til år.

36 helsepersonell mistet autorisasjonen
  Advarsel Tap autorisasjon
Leger 22 15
Tannleger 2 3
Psykolog 2 1
Sykepleiere 7 12
Hjelpepleiere 1 5
Jordmor 1
Fysioterapeut 1
Kiropraktor 2