Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Alle landets institusjoner som skal ha ansvar for tvungent, psykisk helsevern har vært gjennom en ny særskilt godkjenningsordning. 85 institusjoner har blitt godkjent og ytterligere 68 har fått midlertidig godkjenning (dispensasjon) av de 151 søknader som Helsetilsynet har behandlet.

Vi er opptatt av kvalitetssikring av det psykiske helsevernet. Behandlingen skal skje i samsvar med grunnleggende prinsipper for rettssikkerhet. Utgangspunktet vårt for å godkjenne institusjoner som skal benytte tvang er pasientens behov for helsehjelp samt respekten for menneskeverd, sier avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Helsetilsynet. Det er først og fremst personellmessige mangler som er årsaken til at institusjoner ikke har fått permanent godkjenning. Tilstrekkelige og kvalifiserte personell ressurser spiller en avgjørende rolle når det gjelder å etablere og gjennomføre tvungent psykisk helsevern på en rettssikkerhetsmessig og faglig forsvarlig måte.

Lov 2.juli 1999 nr 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (også kalt psykisk helsevernloven) har som formål å sikre at gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende prinsipper for rettssikkerhet. Formålet er videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven tar utgangspunkt i pasientens behov og menneskeverd.

Med hjemmel i psykisk helsevernloven er det i forskrift av 3.november 2000 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern (”godkjenningsforskriften”) innført en særskilt godkjenningsordning. Forskriften regulerer de vilkårene og krav psykiatriske institusjoner må oppfylle for å bli godkjent for ha ansvar for pasienter under tvungent psykisk helsevern både med døgnopphold og uten døgnopphold. Forskriften stiller en rekke materielle og personellmessige krav for å sikre at ansvaret for undersøkelse og behandling av pasienter under tvungent psykisk helsevern blir tillagt institusjoner som kan utføre disse oppgavene på en faglig forsvarlig og betryggende måte. Godkjenningsordningen kan således betraktes som en kvalitetssikring av tvangsbruken innen det psykiske helsevernet.

Godkjenningsmyndigheten er lagt til Statens helsetilsyn. Innen 1.oktober skal institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern i henhold til nytt lovverk være godkjent.

Statens helsetilsyn har nå ferdigstilt dette godkjenningsarbeidet. Samtlige 19 fylker har sendt inn søknader om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern. Det er behandlet 151 søknader totalt.

Helsetilsynet har gjort følgende vedtak:
- Permanent godkjenning : 85
- Dispensasjon (midlertidig godkjenning) : 68
- Avslag : 7

Ved enkelte institusjoner eller avdelinger er det gitt en kombinasjon av permanent godkjenning og dispensasjon, permanent godkjenning og avslag eller dispensasjon og avslag overfor en og samme institusjon eller avdeling, avhengig av i hvor stor grad den enkelte enhet/post innenfor institusjonen/avdelingen tilfredsstiller forskriftens krav.

For mer informasjon: John William Glad