Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Anne Karen Jenum får prisen for sin mangeårige innsats for folkehelsearbeidet gjennom forebygging og helseopplysning, først og fremst i bydel Romsås i Oslo. Prisen er på kr. 50 000 og deles ut i forbindelse med det årlige Karl Evang-seminaret i dag.

I en årrekke har Jenum vært opptatt av temaet sosial ulikhet i helse, og hun har hele tiden hatt den praktiske forebygging og helseopplysningen langt framme. Hun har blant annet vært bydelsoverlege på Romsås i perioden 1997-2004 og har utvist et sterkt engasjement for å løfte folkehelsearbeidet i bydelen. Blant annet står hun bak ”Romsåsprosjektet” (MoRO-Mosjon på Romsås) i samarbeid med bydelsadministrasjonen og en rekke andre aktører. Prosjektet var et kombinert forskningsprogram og folkehelsearbeid.

Forskningsprosjektet gikk ut på å undersøke effekten av en lokalbasert intervensjon for å øke fysisk aktivitet i befolkningen på risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Hun disputerte for den medisinske doktorgraden i 2006 på en avhandling som omhandler resultatet av prosjektet.

- Anne Karen Jenum kan ses på som et samfunnsmedisinens fyrtårn. Romsåsprosjektet har vakt betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet hun har gjort med levekår i egen bydel er nettopp utført i Karl Evangs ånd, sier medlem av priskomiteen, professor Steinar Westin.

For tiden har Jenum et post.doc. stipend knyttet til Diabetesforskningssenteret ved Aker sykehus, samtidig som hun arbeider deltid som allmennpraktiserende lege på Romsås.

Karl Evangs pris gis årlig til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitisk spørsmål. Det legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som forventes av denne personen eller organisasjonen.

Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Statens helsetilsyn. Den har bestått av: Professor Aslak Syse (leder), Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, ansvarlig redaktør Hilde Haugsgjerd, Aftenposten, dekan Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmets høyskole og rådgiver Ruth Andresen, Helsetilsynet.

Kontaktperson:


Informasjonssjef Nina Vedholm, Helsetilsynet, tlf. 958 87 221.