Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I 2000 gjennomførte fylkeslegene felles tilsyn med skolehelsetjenesten. I henhold til kommunehelsetjenesteloven og Forskrift om helsetjenester i skoler, har kommunene plikt til å ha skolehelsetjeneste ved alle grunn- og videregående skoler. I alt er det blitt gjennomført tilsyn som systemrevisjon i 59 kommuner fordelt på to til fire kommuner i hvert fylke. De fleste undersøkte kommunene har etablert skolehelsetjeneste i barne- og ungdomskolene, mens tilbudet i videregående skole mangler helt, eller er svært redusert. Over halvparten av kommunene som det er ført tilsyn med, har ikke etablert et forpliktende tverretatlig samarbeid for å hjelpe elever som har sammensatte problemer. 1/3 av de undersøkte kommunene har ikke oversikt over helseproblemer blant elevene og de risikofaktorer som kan ha sammenheng med skolemiljøet.

- Helsetilsynet mener de ansvarlige myndigheter på alle nivåer må iverksette tiltak for å sikre at alle barn og unge får en faglig forsvarlig skolehelsetjeneste slik de har krav på, sier avdelingsdirektør Ingrid Hauge Lundby i Helsetilsynet. Skolehelsetjenestens faglige innhold og tilgjengelighet bør utredes, alternative organisasjonsmodeller og helsetilbud til ungdom bør vurderes.

Helsetilsynet har ved flere anledninger uttrykt alvorlig bekymring for situasjonen i skolehelsetjenesten, spesielt for elevene i ungdomsskolen og videregående skole. Dette med bakgrunn i rapporter fra nasjonale og internasjonale studier om en negativ utvikling av ungdoms helse når det gjelder kosthold, røyking og alkoholmisbruk. Disse studiene rapporterer også om en økning av helseplager utfra ungdommens egne opplevelser, spesielt hos jenter.

Det er også viktig å være klar over at gapet mellom tilbud og etterspørsel er blitt større. Årsakene til dette er flere, bl a har antallet fødte barn i tiåret 1990-2000 økt fra 50 000 til 60 000. I tillegg har retten til videregående opplæring ført til at skolehelsetjenesten skal gi tilbud til adskillig flere barn og unge enn tidligere.

Oppsummeringsrapport Fylkeslegenes felles tilsyn 2000 med skolehelsetjenesten

Oppsummering av felles tilsyn 2000 Vurdering av situasjonen i skolehelsetjenesten - Brev til Sosial- og helsedepartementet.

For mer informasjon: Ingrid Hauge Lundby og Lena Engfeldt