Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmennene gjennomførte i 2006 tilsyn med 59 kommuner som ledd i landsomfattende tilsyn med rettsikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Undersøkelsen gjaldt om kommunene sikrer at brukernes behov for tjenester etter lov om sosiale tjenester etter § 4-2, a-d endres i samsvar med endring i behov, og at forholdene legges til rette for tjenesteyting med minst mulig bruk av tvang og makt.

Gjennom tilsynet i 2006 er det avdekket svikt i 32 av de 59 undersøkte kommunene når det gjelder kommunens sikring av at tjenestetilbudet til utviklingshemmede endres i samsvar med endring i behov. Det er særlig i tildelingsprosessen det avdekkes svikt. Blant annet mangler dokumentasjon på individuelle vurderinger, det er ikke fattet vedtak på tjenester brukerne får, vedtak er ikke begrunnet og blir ikke evaluert og ansatte kjenner ikke til vedtak. Fylkesmennene konstaterer også mangler knyttet til dokumentasjon av medvirkning fra bruker i tildelingsprosessen og av individuelle kartlegginger og vurderinger som grunnlag for tildeling av tjenester.

Kapittel 4A i lov om sosiale tjenester åpner for at tvang og makt kan brukes i særlige situasjoner. Når det gjelder kommunenes bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede, konstaterer fylkesmennene svikt i 44 av de 59 kommunene. Funn og erfaringer fra dette landsomfattende tilsynet når det gjelder bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede samsvarer i stor grad med tidligere tilsynserfaringer (jfr. rapport 6/2005 og 2/2006).   Fylkesmennene konstaterer at tvang og makt brukes uten at det foreligger vedtak, og at kommunene mangler egenkontroll med oppfølging av meldinger når skadeavvergende tiltak brukes i nødssituasjon.

- Vi har i flere år vært opptatt av at kommunene sikrer personer med psykisk utviklingshemning forsvarlige tjenester, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

I 2005 gjennomførte fylkesmennene et landsomfattende tilsyn rettet mot kommuner som hadde fattet vedtak om bruk av tvang og makt og/eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon. Tilsynet i 2005 innebar også at fylkesmennene etterså gjennomføring av enkeltvedtak om bruk av tvang og makt. I 2006 var oppmerksomhet rettet mot kommuner som ikke hadde fattet slike vedtak eller sendt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon. Fylkesmennene var i tilsynet i 2006 primært i kommuner de ikke hadde fått tilsendt vedtak eller meldinger fra.


Kontaktperson: Lars E. Hanssen

Rettssikkerhet for utviklingshemmede, II Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2006 med rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning  Rapport fra Helsetilsynet 5/2007