Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsedirektør Lars E. Hanssen presenterer desse tema:

 • det landsomfattande tilsynet med pasientrettar i somatisk spesialisthelseteneste
 • det landsomfattande tilsynet med tilbodet til alvorleg sjuke pasientar i psykiatrien
 • seksuelle overgrep mot pasientar
 • bruk av tvang og makt mot personar med psykisk utviklingshemming

Andre tema i Tilsynsmelding 2003:

 • Amming i Noreg gjennom nokre tiår
 • Store forskjellar i offentleg tannhelseteneste til eldre og uføre
 • Myten om hóla i tannhelsetenesta
 • Dent-O-Sept-saka avdekte store manglar i helsetenesta
 • Korridorpasientar ved indremedisinske avdelingar
 • Bruk av reaksjonsforma åtvaring
 • Fleire mistar autorisasjonane og sakene blir meir alvorlege
 • Helsepersonell med autorisasjon i fleire land
 • Legemiddelassistert rehabilitering tilbod med urovekkjande skilnader
 • Sars og tilsyn med smittevernberedskapen ved norske flyplassar
 • Det burde smitte å ha smittevernplan!
 • Manglar ved kommunale pleie- og omsorgstenester
 • Betre legedekning med fastlegeordninga, men ikkje i sjukeheimar
 • Tal og fakta

Eksterne bidrag:

 • Den brysomme fagligheten. Professor Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen
 • Portvakter i velferdsstaten. Professor Lars Inge Terum, Høgskolen i Oslo
 • Kosmetisk kirurgi drøm, mareritt eller mulighet? Cand.polit. Ida Samuelsen, Universitetet i Bergen
 • - Ulik eigenbetaling for sterilisering er urettferdig! Intervju med Liv Haugen, Fagråd for kvinne- og kjønnsspørsmål i tilsyn.

Helsedirektøren er tilgjengeleg for media etter framlegginga. Vel møtt til frukt, brus og kaffi!