Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Befolkningen skal ha trygghet for at de vernes mot smittsomme sykdommer. Kommunene har et klart ansvar for smittevernet. Statens helsetilsyn har gjennomført en landsomfattende kartlegging som viser at det er store variasjoner i kommunenes planarbeid. Helsedirektør Lars E Hanssen sier at det ikke er til å leve med at ¼ av kommunene i Norge ikke har smittevernplaner nesten 10 år etter at dette ble et lovkrav. Helsetilsynet i fylkene vil følge opp de enkelte kommuner.

Kartleggingen av kommunenes beredskap på smittevernområdet ble gjennomført i mai/juni i år. 83 % av kommunene svarte innen fristen. Kartleggingen viser at mye fungerer godt når det gjelder kommunenes planarbeid på smittevernområdet, men Helsedirektøren er ikke fornøyd. Ca 25 % av de kommunene som har svart, har ikke innfridd det lovpålagte kravet fra 1994 om smittevernplaner. 38 % av de som har planer, har ikke rutiner for å oppdatere disse. Han mener dette gir grunn til bekymring. I disse kommunene kan det være problematisk å iverksette nødvendige tiltak i en akutt situasjon. Det vil f eks være vanskelig å nå de rette instanser og personer. I små oversiktlige kommuner med stabile forhold kan dette være mindre problematisk enn i de store kommunene.

Smittevernlegen har en viktig funksjon i smittevernarbeidet. Dette gjelder ikke minst i hastesaker. 93 % av kommunene har utpekt smittevernlege, mens 75 % har utpekt stedfortreder. Helsedirektøren understreker at funksjonen som smittevernlege må være på plass. Funksjonen må også ivaretas ved ferier og annet fravær.

Helsedirektøren understreker at godt og kontinuerlig smittevernarbeid er viktig som basis når det f eks oppstår smittsom hjernehinnebetennelse i en kommune. I de siste årene er vi også gjennom flere hendelser, f eks "hvitt pulver" og sars blitt minnet om hvor viktig det er å ha fungerende smittevernplaner som er klare til bruk på kort varsel. Han understreker i tillegg at vi må regne med en verdensomspennende influensapandemi i løpet av de neste 10 årene.

For 2 år siden fikk kommunene frist til 1. juli i år med å vedta planer for helsemessig og sosial beredskap. 48 % av kommunene som har svart er ikke ferdige med disse planene innen fristen. Bare 27 % har samordnet smittevernplanen med plan for helsemessig og sosial beredskap, mens 43 % bare delvis har samordnet disse.

Første halvår 2003 hadde kun ett regionalt helseforetak vedtatt smittevernplan. Basert på informasjon (telefonisk) fra de regionale helseforetakene vil alle fem innen utgangen av 2003 ha vedtatt smittevernplan. Helsetilsynet vil høsten 2003 foreta en tilsvarende kartlegging i forhold til aktuelle lovkrav knyttet til smittevernberedskap i de regionale helseforetak.

Helsedirektør Lars E Hanssen understreker at kommunene skal følges opp av Helsetilsynet i fylkene. De har den lokalkunnskap som gjør det mulig å vurdere hvordan funnene skal følges opp på en hensiktsmessig måte. Helsetilsynet i fylkene skal først og fremst ha fokus på kommuner som ikke har svart, kommuner som ikke har smittevernplan og kommuner der smittevernlegefunksjonen ikke ivaretas. Videre vil Helsetilsynet i fylkene i samråd med fylkesmannen følge opp fremdriften i arbeidet med plan for helsemessig og sosial beredskap.

Kontaktperson: Helsedirektør Lars E Hanssen.

Rapport fra Helsetilsynet 7/2003 (pdf) Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003