Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Som et ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse legger Statens helsetilsyn frem tre sentrale publikasjoner til bruk i spesialisthelsetjenesten: En veileder for distriktspsykiatriske sentre i organisering og arbeidsformer, en håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker og en utredning om kompetansebehovet i psykisk helsevern. Opptrappingsplanen skal legge til rette for en planmessig utbygging og modernisering av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

- Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk hvor brukerperspektivet står i fokus. De spesialiserte tjenestene i psykisk helsevern må bli mer tilgjengelige for befolkningen, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

For å øke tilgjengeligheten må deler av det psykiske helsevernet desentraliseres, gi tilbud nærmere der brukerne bor og ha et tett samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenestene. Pleie, omsorg og allmenne helsetjenester er et ansvar for kommunene også når det gjelder mennesker med psykiske lidelser. Kommunalt personell må få den veiledning og støtte fra spesialisthelsetjenesten som er nødvendig.

Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) ”Åpenhet og helhet om psykiske lidelser og tjenestetilbudene” tok sikte på å gi grunnlag for bedre og mer sammenhengende tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Stortingsmeldingen pekte på behovet for en generell kompetanseheving og kvalitetsutvikling innen psykisk helsevern og at pasienter må beskyttes mot tilfeldig og utilstrekkelig underbygd behandling. Som en oppfølging av St. meld nr. 25 la regjeringen fram St.prp nr 63 (1997-98) Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 2006.

I forbindelse med oppfølgingen av St. meld 25 og St.prp.nr.63 ga Sosial- og helsedepartementet Statens helsetilsyn i oppdrag å utgi veilednings- og utredningsmateriell.

De tre publikasjonene som utgis nå har fokus på organisering av tjenesten, ledelsesansvar og kompetanse. Organisering av tjenestetilbudet vil påvirkes av faglige ressurser og tradisjoner. Utviklingen vil også påvirkes av tilgangen på fagfolk og deres kompetanse.

”Distriktspsykiatriske sentre- organisering og arbeidsområder” (IK-2738) beskriver felles mål for de distriktspsykiatriske sentre i hele landet og gir anbefalinger om organisering av og innhold i tjenesten.

”Håndbok i drift av poliklinikker” (IK-2739) fokuserer på noen sentrale valg og dilemmaer for derved å tydeliggjøre ledelsesansvaret. Den er tenkt å være et hjelpemiddel som særlig skal ses i sammenheng med gjennomføring av organisasjonens internkontroll- og kvalitetssikringssystem.

”Kompetansebehov i psykisk helsevern” (IK-2740) beskriver på en overordnet måte hvilke kompetanse fagfolk innen psykisk helsevern bør ha for å kunne møte utfordringer som følge av utviklingslinjer skissert i St meld nr 25.

Statens helsetilsyn har i perioden 1999-2001 gitt ut en rekke utredninger som omhandler rutiner og retningslinjer for utredning og behandling :

Angstlidelser-kliniske retningslinjer for utredning og behandling (IK-2694),
Stemningslidelser kliniske retningslinjer utredning og behandling (IK-2695),
Alvorlige spiseforstyrrelser - retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten (IK-2714)
Schizofreni- kliniske retningslinjer for utredning og behandling (IK-2726)
Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter i norske sykehus etter paracuicid (IK-2743)
Koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser (IK-2692)

Retningslinjene for utredning og behandling er utarbeidet og kvalitetssikret av de etablerte fagmiljøene og retter seg mot ulike helseprofesjoner innenfor spesialisthelsetjenesten, allmennlegetjenesten samt brukerne. Retningslinjene er ikke å anse som direkte rettslig bindende for den enkelte behandler, men gir uttrykk for en praksis som pr i dag er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og som sådan danner utgangspunkt for hva som er å anse som faglig forsvarlig behandling.

Statens helsetilsyn har samtidig utgitt utredningsmateriell som omhandler organisering og kartlegging av tjenesten:
Psykiatriske poliklinikker en evaluering av arbeidsformer og produktivitet innen voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien ( IK-2706)
Utviklingshemmede med alvorlige atferdsavvik og/eller psykiske lidelser. En kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov (IK-2707)
Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk (IK-2727)
De psykiatriske ungdomsteamene (IK-2728)

For mer informasjon: fagsjef Ellen Hagemo
prosjektkoordinator Turid Moseid