Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I mange kommuner tilbys ikke rusmiddelbrukere de sosiale tjenester de trenger. Norske kommuner har i liten grad innrettet sine sosiale tjenester slik at de er tilpasset rusmiddelbrukere.

-Misbrukernes rettssikkerhet er ikke tilstrekkelig ivaretatt ved tildeling av tjenester, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Resultatene fremgår av et landsomfattende tilsyn med kommunale sosialtjenester til rusmiddelmisbrukere som Helsetilsynet har gjennomført i 2004.

Det ble gjennomført tilsyn i 58 kommuner. Det ble avdekket at personer med stort behov for hjelp ikke fikk den bistand de har krav på, til tross for at de selv hadde uttrykt ønske om hjelpetiltak.

Et eksempel på svikt i rettssikringen av tjenestene er at muntlige søknader ikke nedtegnes og behandles, men avslås muntlig. Det ble også funnet eksempler på at innvilgede tjenester ikke blir iverksatt.

Litt under halvparten av kommunene klarte ikke å skaffe midlertidige boliger av forsvarlig kvalitet. Det er flere eksempler på at kommuner har gjort seg avhengig av campingplasser, pensjonater og hoteller som tidvis ikke har ledige rom, eller hvor rusmiddelbrukere nektes adgang.

Helsedirektør Lars E. Hanssen presenterte rapporten på en pressekonferanse i Oslo mandag, i forbindelse med fremleggelsen av Tilsynsmelding 2004. Han ser alvorlig på funnene, og mener at situasjonen er uakseptabel.

-Vi snakker om en meget utsatt og sårbar gruppe. Kommunenes ansvar må tydeliggjøres. Dessuten må de sentrale myndigheter følge opp på flere områder, sier Hanssen.
Priv. til red: For nærmere opplysninger, kontakt helsedirektør Lars E. Hanssen på telefon. 

Se ellers www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding