Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Omfattende bruk av ulovlig tvang gjør det påkrevd med lovregulering av tvang mot aldersdemente. Men Sosialdepartementet bør ikke fremme lovforslaget for Stortinget før det er utarbeidet regler for medisinsk undersøkelse og behandling av personer som motsetter seg dette.

   - Loven setter ikke krav til hvordan man skal gå fram overfor personer som er antatt å være demente og som motsetter seg legeundersøkelse. Dermed blir det heller ikke hjemmel i loven til å foreta en faglig forsvarlig utredning, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. Han mener at tvangstiltak overfor aldersdemente er et vanskelig område å regulere med lov. Både den enkeltes rettssikkerhet og praktiske hensyn må ivaretas på en god måte.
   -Det er behov for en lovregulering for å få en kontroll med all den ulovlige tvangsbruken som i dag praktiseres, sier Hanssen.

Automatisk overprøving

Vedtak om tvangstiltak overfor psykisk utviklingshemmede blir i dag automatisk oversendt til Fylkesmannen. Både grunnlaget for tvangstiltakene og gjennomføringen av disse blir dermed vurdert av en uavhengig instans. For demente er det kun foreslått en begrenset overprøvingsrett.
   -Prinsipielt bør demente ha det samme rettsvernet som psykisk utviklingshemmede, selv om de tallmessig er en mye større gruppe, sier Hanssen.
Departementet forslår at demente som tvangsflyttes til for eksempel et sykehjem, bare skal få vedtaket overprøvd dersom de protesterer etter 30 dager fra iverksettelsen av dette.
   -Dette forslaget gir et dårlig rettsvern for personer som har store problemer med å være orientert for tid og sted, og overlater ansvaret for å klage til de pårørende sier Hanssen.

Vil ha hjelpeverge

Helsetilsynet vil ha hjelpeverge i de situasjoner der tvang mot aldersdemente er aktuelt.
   -En ordning med hjelpeverge vil gjøre ansvarsforholdene rundt de demente mer ryddige og hindre en unødig belastning på de pårørende, sier Hanssen. Helsetilsynet mener departementet har satt av for lite ressurser til å føre betryggende tilsyn med bruken av tvang.
   -Fylkeslegene har i dag store problemer med å gjennomføre en såkalt systemrevisjon i hver kommunene hvert fjerde år. Det er urealistisk at 18 ekstra stillinger skal gjøre det mulig å føre et årlig tilsyn, noe som er et minimum for å sikre at loven kan overholdes, sier Hanssen.

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen

Andre henvendelser: Per Helge Måseide

Her finnes høringsbrevet:Til Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang m.v. overfor personer med demens - høring