Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Norge åpnet i 1998 for muligheten til å benytte sentralstimulerende legemidler som ledd i et helhetlig behandlingstilbud til voksne med hyperkinetiske forstyrrelser/ADHD (hyperaktivitet). Erfaringene tilsier at barn som har fått slik behandling også kan ha nytte av denne etter fylte 18 år. Statens helsetilsyn sender nå ut et rundskriv for å siker at en enhetlig søknadsprosedyre blir gjennomført for alle pasienter over 18 år.

- Det er viktig å forebygge en oppfatning av at behandling med medikamenter løser store og sammensatte problemer på en lettvint måte. Det er nødvendig å vise forsiktighet ved slik behandling av hyperaktivitet, sier helsedirektør Lars E. Hanssen i en kommentar. Sentralstimulerende legemidler er narkotiske stoffer som brukes som ledd i et sammensatt behandlingstilbud til barn og voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD.

Legemidlene skal kunne gis til pasienter hvor krav til diagnosen er oppfylt og der det ikke er et aktuelt rus- eller alkoholmisbruk. Legemidlene skal gis som en del av et helhetlig behandlingsopplegg som også inkluderer psykologiske, pedagogiske og sosiale aspekter. Statens helsetilsyn vektlegger kravet om at behandlingen må skje innefor klare rammer. Slik behandling er ikke en rettighet selv om man oppfyller diagnosekriteriene. Behandlingstilbudet har i mange år eksistert for barn, men ble før 1998 som regel avsluttet før fylte 18 år. Erfaringene til nå viser at det på den ene siden er flere som vil søke om fortsatt behandling, men at det også er en stor andel av pasientene som velger å avslutte behandlingen selv.

Tre sakkyndige team i Oslo, Bergen og Trondheim har som oppgave å utvikle kompetanse på området, som grunnlag for diagnostikk og kvalitetssikring av den utprøvende medikamentelle behandlingen. De skal også bidra med rådgiving til helsetjenesten og til Statens helsetilsyn. Basert på uttalelse fra de sakkyndige teamene, gir Helsetilsynet tillatelse til forskrivning til den enkelte spesialist som har ansvaret for behandlingen. Tillatelsen gis for ett år av gangen.

Det skal utvises forsiktighet med forskrivning til pasienter med psykotiske episoder, alvorlige personlighetsforstyrrelser, kriminalitet og asosial eller voldelige atferd.

Rundskriv IK-1/2001 ”Hyperkinetisk forstyrrelse/residual ADHD- Fortsatt forskrivning av sentralstimulerende legemidler til pasienter etter fylte 18 år”. erstattet av ADHD/hyperkinetisk nasjonal faglig retningslinje