Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ullensaker kommune har ingen godkjent plan for hvordan situasjonen skal håndteres dersom det kommer flypassasjerer til Oslo Lufthavn Gardermoen med symptomer på SARS eller annen smittsom sykdom. Kommunen bryter dermed smittevernloven.

Helsetilsynet gjennomførte sammen med Luftfartstilsynet et uanmeldt tilsyn ved flyplassen i går. Det ble arrangert en øvelse der det ble simulert at et fly fra Frankfurt hadde med en passasjer med symptomer på SARS. Helsetilsynet førte også tilsyn med kommunen 19.mars på oppdrag fra Helsedepartementet. Dette avdekket at kommunen brøt smittevernloven på grunn av manglende planer, øvelser og varslingsrutiner. Hensikten med gårsdagens tilsyn var å sjekke om kommunen hadde fått orden på forholdene.
      -Tilsynet viste at flyplassens rutiner fungerte tilfredsstillende. Men kommunen har ennå ikke fått orden på sin smittevernberedskap. Det er ikke utpekt en stedfortreder for smittevernlegen ved fravær og i ferier. Varslingsrutinene er fortsatt utilstrekkelige. Vakthavende lege har verken fått opplæring eller delegert myndighet fra Ullensaker kommune. Legen har ingen instruks å forholde seg til dersom det lander et fly med passasjer med symptomer på SARS eller en annen smittsom sykdom, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Uanmeldt tilsyn
Helsedirektøren sier at det er svært sjelden at Helsetilsynet gjennomfører et uanmeldt tilsyn.
      -Denne gangen ønsket vi sammen med Luftfartstilsynet på en mest mulig realistisk måte å simulere en situasjon som vi mener at både flyplassen og kommunen må være forberedt på å kunne takle på stående fot. Samtidig hadde kommunen fått god tid til å rette opp forholdene som ble påvist i midten av mars måned, sier Hanssen.
      -Helsemyndighetene må anerkjenne befolkningens behov for å kunne føle seg trygge på at smittevernberedskapen er forsvarlig og at den fungerer i praksis. Det er små virkemidler som skal til for å få orden på forholdene ved Gardermoen, men kommunen må være seg sitt ansvar bevisst, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Helsetilsynet har varslet Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsetilsynet i Akershus (fylkeslegen) om funnene.

Tilsyn med Ullensaker kommunes smittevernberedskap ved Oslo Lufthavn Gardermoen 19.mars 2003

Tilsyn (verifikasjon) med varslingskjeden i Ullensaker kommunes smittevernberedskap ved Oslo Lufthavn Gardermoen 14.april 2003

Oppsummering etter tilsyn i 2003 med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2004)
Last ned rapporten (pdf)

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen