Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En samlerapport fra fylkeslegenes tilsyn med 34 av landets 43 fengsler viser at de innsatte stort sett får nødvendig helsehjelp. Men det ble påvist uklare ansvars- og myndighetsforhold. For mange ansatte hadde tilgang til fangenes taushetsbelagte helseopplysninger. Det ble påvist svært alvorlige mangler ved legemiddelhåndteringen.

Dette er hovedkonklusjonene i en fersk rapport som helsedirektør Lars E. Hanssen i dag la fram i forbindelse med utgivelsen av Helsetilsynets Tilsynsmelding 2001. I denne setter Hanssen fingeren på de viktigste resultatene av tilsynsmyndighetens arbeid det siste året.
     Også fylkeslegenes felles tilsyn med de aldersdemente og med regionsykehusene er omtalt i meldingen. Blant annet er det avdekket av halvparten av de undersøkte kommunene ikke følger forvaltningslovens bestemmelser ved behandling av søknad om sykehjemsplass eller hjemmesykepleie.
    - I noen kommuner er vedtak om tildeling av plass på sykehjem i realiteten bare en plass på en venteliste. Og dette rammer de aller svakeste av de svake, slår Hanssen fast.

Et tilsyn fylkeslegene har foretatte ved landets seks regionsykehus viser at pasientene flere steder rammes av dårlig sykehusledelse:
    - Ressursene blir til dels kanalisert helt andre steder enn der flaskehalsene i i virkeligheten befinner seg, sier Hanssen.

For første gang er eksterne forfattere invitert til å skrive i Tilsynsmeldingen. Lege og stipendiat Steinar Krokstad og professor Steinar Westin har skrevet om fattigdom, ulikhet og helse, mens psykolog og klinikksjef Kari Lossius har skrevet om rus i et kjønnsperspektiv.
    - Vi ønsket å utfordre eksterne forfattere til fritt å kunne si sin oppriktige mening om et tema vi mener er viktig å få belyst. Jeg synes de har levert svært spennende og lesverdige bidrag, sier helsedirektør Lars E. Hanssen. 

Tilsynsmelding 2001 (pdf)

Kommentarer: helsedirektør Lars E. Hanssen