Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummeringsrapport etter tilsyn med smitteisolering ved 10 helseforetak i 2006

Rapport fra Helsetilsynet 6/2008
PDF

Helsetilsynet og Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2006 tilsyn med kontaktsmitte- og luftsmitteisoleringen ved ti helseforetak. Dette ble gjort som ledd i videreføringen av kampanjen ”God Vakt” og som oppfølging av ”Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 2004 – 2006.”

Ved tilsynet avdekket Helsetilsynet at organiseringen av smittevernpersonellet ved flere helseforetak ikke var i samsvar med myndighetskravene. Personellressursene avsatt til smittevernarbeid var heller ikke tilstrekkelig over alt. I halvparten av helseforetakene var antallet og fordelingen av isolat betydelig lavere enn ønskelig. I tillegg var ikke alle isolatene i samsvar med Isoleringsveilederens anbefalinger. Ikke alle helseforetakene sikret at arbeidstakerne gjennomgikk nødvendige undersøkelser for MRSA og tuberkulose. Det var mangler ved vedlikehold, oppdatering og etterlevelse av infeksjonskontrollprogrammet ved noen helseforetak.

Arbeidstilsynet konkluderte med at smittevernarbeidet ikke var tilstrekkelig prioritert i de fleste av helseforetakene. Det var laget systemer for smittevernet ut fra smittevernloven, mens arbeidsmiljølovens forskrifter syntes mindre kjent. Avvikssystemene fungerte heller ikke optimalt flere steder. Toppledelsens oppbakking og kontroll av smittevernarbeidet virket ofte mangelfull. Ved flere av helseforetakene påpekte Arbeidstilsynet at det var utilstrekkelig med smittevernpersonell. Systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser manglet de fleste steder. Rutiner for vaksinering sikret ikke at alle med behov fikk tilbud. Smittevernopplæringen gikk stort sett inn i annen opplæring. De fleste steder fikk ikke de ansatte smittevernundervisning før de ble satt i arbeid med smitterisiko. Elektroniske infeksjonskontrollprogram ble av mange oppfattet som vanskelig tilgjengelig. Ved ett helseforetak hadde ikke verneombudet praktisk mulighet til å ivareta sine lovpålagte oppgaver. Et annet helseforetak hadde ikke oppdaterte prosedyrer for HMS.