Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008–09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre

Rapport fra Helsetilsynet 4/2009
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009. Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med med psykiske lidelser

Internserien 2/2008
PDF

Tilsyn med distriktspsykiatriske sentra (DPS)

Artikkel frå Tilsynsmelding 2009
PDF

DPS-tilsynet godt i gang

Artikkel fra Tilsynsmelding 2008
PDF

I 2008 ble det gjennomført tilsyn i 28 av landets 75 distriktspsykiatriske sentre (DPS). Tilsynet er toårig og fortsetter ut 2009. Tilsynet undersøker DPS-ets helsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og utføres av regionale tilsynslag supplert med psykologspesialist og psykiater som eksterne fagrevisorer. Denne ”midtveis”-rapporten handler om funn som gjelder DPS-enes vurdering og prioritering av henviste pasienter og sikring av forsvarlig utredning og behandling/oppfølging. I rapporten som kommer i 2010 blir også temaene brukermedvirkning, samhandling, tilgjengelighet og forebygging/bruk av tvang omtalt.

Tilsynet har vist at i over halvparten av DPS-ene var håndteringen av henvisninger ikke alltid i overensstemmelse med lovkravene. Det kan derved bli tilfeldig og uforutsigbart hvorvidt henviste pasienter med alvorlige psykiske lidelser prioriteres. Om lag halvparten av DPS-ene sikret ikke forsvarlig utredning og behandling av pasientene. For eksempel manglet prosedyrer og/eller en omforent praksis for hvordan disse prosessene skal foregå, hva de skal inneholde og hvordan de skal dokumenteres. Flere DPS sørget ikke systematisk for at det diagnostiske og behandlingsmessige arbeidet ble kvalitetssikret av spesialist (psykologspesialist/psykiater).

Etter Statens helsetilsyns vurdering har det første årets tilsyn vist at det i mange DPS foreligger viktige svakheter når det gjelder tjenestene som tilbys pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Kritiske trinn mangler styring og oppfølging fra ledelsens side for å sikre forsvarlig utredning og behandling. Mange DPS synes å mangle en velfungerende internkontroll, som skal redusere risikoen for svikt og sikre at virksomhetens oppgaver løses i henhold til kravene i helselovgivningen.