Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Distriktspsykiatriske tjenester – likeverdig tilbud? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre

Rapport fra Helsetilsynet 3/2010
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009. Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med med psykiske lidelser

Internserien 2/2008
PDF

Tilsyn med distriktspsykiatriske sentra (DPS)

Artikkel frå Tilsynsmelding 2009
PDF

DPS-tilsynet godt i gang

Artikkel fra Tilsynsmelding 2008
PDF

I 2008 og 2009 ble det gjennomført tilsyn i 56 av landets distriktspsykiatriske sentre (DPS). Tilsynet ble utført av regionale tilsynslag supplert med psykologspesialist og psykiater som eksterne fagrevisorer. Rapporten oppsummerer resultater fra tilsynene gjennomført i 28 DPS i 2008 og 28 DPS i 2009. Den gir en samlet fremstilling av funnene, og Statens helsetilsyns vurderinger og anbefalinger.

Tilsynet viser påpekt svikt på ett eller flere av de undersøkte områdene i tre fjerdedeler av DPS-ene som har hatt tilsyn. Funnene tyder på svakheter og mangler i organisering, styring og ledelse av DPS, i tilgjengelighet til rett til nødvendig helsehjelp, i tilgang på og bruk av spesialistkompetanse, og kvalitet i pasientbehandlingen. Ledelsen ved DPS ene og helseforetakene har ikke god nok kontroll og oppfølging til å sikre likeverdige og forsvarlige tjenester.

I over halvparten av DPS-ene som ble undersøkt var ikke vurdering og prioritering av henvisninger alltid foretatt i overensstemmelse med lovkravet.. Om lag halvparten av DPS-ene sikret heller ikke alltid forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av pasientene. Dette kan føre til at pasienter ikke får vurdert sitt behov for helsehjelp, og at pasienter med alvorlige psykiske lidelser ikke fanges opp og får nødvendig behandling med tilstrekkelig kvalitet innenfor fastsatt frist.