Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem

PDF

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Tvungen helsehjelp etter pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helsetjenester 2012

Internserien 3/2012
PDF

Tvungen helsehjelp i sykehjem

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Tvungen helsehjelp i sjukeheimar

Artikkel fra Tilsynsmelding 2011
PDF

Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012. Tilsynet undersøkte om pasienter som mangler evne til å gi samtykke og ikke vil ta i mot hjelp, får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Oppsummeringen bygger på tilsynsrapporter fra de kommunene som ble undersøkt.

Det ble gjennomført tilsyn med 103 kommuner. I 89 av de undersøkte kommunene ble det påvist lovbrudd (avvik fra regelverket). Det er liten forskjell på påpekte lovbrudd fra 2011 til 2012.

Tilsynet avdekket utstrakt bruk av tvang i strid med regelverket og viste at lovbestemmelsene ikke er godt nok kjent og innarbeidet i praksis. Mange ansatte var usikre på reglene om tvungen helsehjelp, hva begrepet tvang innebærer, hvordan motstand identifiseres og håndteres, hvordan og når pasientens evne til å gi samtykke skal vurderes, og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre slike vurderinger. Tilsynet avdekket mangler i gjennomføring av opplæringstiltak, oversikt over ansattes opplæringsbehov og rapporteringsrutiner på området. Mange av de undersøkte kommunene hadde betydelige utfordringer i å sikre tilstrekkelig styring og kontroll med bruk av tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem.