Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder.

Rapport fra Helsetilsynet 9/2002
PDF

En arbeidsgruppe har vurdert om ulike datakilder om psykiske helseforhold og tjeneste tilbud til mennesker med psykiske lidelser er egnet til å si noe om i hvilken grad faglig forsvarlighet, tilgjengelighet til tjenester, retten til medvirkning og minst mulig bruk av tvang blir innfridd.

Gjennomgangen viser at det finnes lite data om behandlingsmetoder, behandlingsresultater og om viktige sider ved faglig forsvarlighet. Det finnes heller ikke gode data om innfrielse av retten til nødvendig helsehjelp. Det er dessuten begrensede muligheter for å vurdere om øyeblikkelig-hjelp funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det finnes ikke løpende data om pasienters medvirkning i behandlingen.

Hensikten med arbeidet har vært å få oversikt over hva som finnes av data og kunnskap, om datakildene har god nok kvalitet og hva Helsetilsynet trenger av løpende data for å utføre overordnet tilsyn med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

Arbeidsgruppen anbefaler at man prioriterer å bruke eksisterende data på en systematisk måte og sørger for at disse har god nok kvalitet, i stedet for å øke rutinemessig datainnhøsting.

Datainnsamling om forhold i kommunehelsetjenesten må i større grad baseres på andre metoder fordi kunnskapsgrunnlaget her er langt dårligere enn i spesialisthelsetjenesten.