Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003

Rapport fra Helsetilsynet 7/2003
PDF

Helsetilsynet har som del av tilsynsvirksomheten overfor kommunehelsetjenesten i 2003 fokusert på status på smittevernområdet. Rapporten er et resultat av at Helsetilsynet så behov for å fremskaffe en landsomfattende status for beredskapsaspekter innen smittevernet i landets kommuner, samt status for de regionale helseforetakenes arbeid med sine smittevernplaner. Utviklingen av sars-epidemien våren 2003 aktualiserte viktigheten av smittevernberedskapen og var medvirkende til at kartleggingen ble gjennomført. Kartleggingen i kommunene ble utført i mai/juni 2003 av TNS Gallup på oppdrag fra Helsetilsynet.

Rapporten består av to deler: I del I drøftes sentrale krav knyttet til smittevernberedskap og til plankrav på smittevern- og beredskapsområdet for kommuner og regionale helseforetak. Her presenteres også bakgrunnen for kartleggingen og Helsetilsynets vurdering og oppfølging av de viktigste resultatene. Del II består av TNS Gallups rapport fra kartleggingen i kommunene.

Kartleggingen viste at vel 3/4 av kommunene oppga å ha smittevernplaner. En tredel av disse manglet rutiner for oppdatering av planene. Mer enn halvparten av kommune oppga at de manglet planer for helsemessig og sosial beredskap. Ni av ti kommuner hadde utnevnt smittevernlege, en fjerdedel av kommunene hadde ikke oppnevnt stedfortreder. Ett av de fem regionale helseforetakene hadde på kartleggingstidspunktet en vedtatt smittevernplan, de øvrige regnet med å ha planer klare ved årsskiftet 2003-2004. Oppfølgingen av sentrale funn fra kartleggingen i kommunene vil bli foretatt av Helsetilsynet i de respektive fylkene.