Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer i 2002

Rapport fra Helsetilsynet 4/2003
PDF

Veileder for fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer 2002

PDF

I rapporten oppsummeres erfaringer fra landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer. Helsetilsynet har vurdert funnene og kommet med tilrådinger. Både vurderingene og tilrådingene kan leses i rapporten.

Det ble gjennomført tilsyn i 83 kommuner og ved 41 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Hovedfunnene var svikt i legeundersøkelsen ved helsestasjon og i skolehelsetjenesten, sviktende samarbeid mellom nivåene i helsetjenesten og nesten fullstendig mangel på individuelle planer. Retten til vurdering og prioritering i spesialisthelsetjenesten synes å være ivaretatt.

Helsetilsynet konkluderer i rapporten at det er et stort forbedringspotensial innen helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer, særlig gjelder det legenes rolle og deltakelse både i kommunen og ved poliklinikkene og arbeidet med individuell plan på begge nivåer. Helsetilsynet mener det er en utfordring for Helsedepartementet å avklare ansvarsforhold knyttet til individuell plan slik at lovkravet kan bli ivaretatt. Helsetilsynet stiller spørsmål ved om ikke veiledningsplikten bør legges på foretaksnivå.