Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 13/2004
PDF

Rapporten er laget for å avdekke områder som er utsatt for svikt med tanke på fremtidig tilsynsvirksomhet med allmennlegetjenesten. Den gir seg ikke ut for å være en veileder i faget allmennmedisin. Metoden som er brukt vil ha overføringsverdi for risiko- og sårbarhetsanalyser av andre små virksomheter som fysioterapi, tannhelsetjeneste m.v.

Det er tatt utgangspunkt i en 5-trinns modell for risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko beregnes som produktet av sannsynlighet for at utilsiktede hendelser og svikt vil oppstå og den antatte konsekvens svikten kan få for brukerne av tjenesten.

Rapporten beskriver og avgrenser allmennlegetjenestens innhold. Til å beskrive scenariet av uønskede hendelser og risiko for svikt er det benyttet et ekspertpanel bestående av representanter fra det utøvende og akademiske allmennmedisinske miljøet.

Det er i tillegg foretatt en gjennomgang av kilder til tilgjengelig kunnskap om uønskede hendelser og områder for svikt, og en gjennomgang av Helsetilsynets egne erfaringer fra virksomhetstilsyn og hendelsesbasert tilsyn. Denne kunnskapen er benyttet til å supplere og understøtte ekspertpanelets konklusjoner.

Gjennomgangen har vist at risiko særlig er knyttet til svikt i:

  • utredning og behandling
  • håndtering av øyeblikkelig hjelp-tilstander
  • oppfølging av ”utsatte pasientgrupper”
  • tilgjengelighet.

Legens evner til å reflektere over egen faglige og organisatoriske praksis vil være avgjørende for å unngå svikt innen disse områdene.