Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Summary in English

Rapporten beskriver resultater fra en kartlegging av korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger i 2003, og utviklingen 1999-2002.

Kartleggingen i 2003 viser at det har vært en økning i antall korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i landet som helhet siden 2002. Det totale omfanget av korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i 2003 er på om lag samme nivå som i 1999.

Ti helseforetak hadde i kartleggingsuken i 2003 en beleggsprosent på over 100 %, og åtte helseforetak hadde 50 eller fl ere korridorpasienter per 1000 effektive senger. Fem helseforetak hadde både høyt belegg og et høyt antall korridorpasienter. Det er grunn til å se nærmere på situasjonen i disse helseforetakene. Et viktig problemstilling for de regionale helseforetakene og helseforetakene er om et høyt omfang av korridorpasienter har sammenheng med for lav kapasitet.