Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Rapport fra Helsetilsynet 4/2004
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med helsetjenestene til voksne med psykiske problemer 2003

PDF

Fortsatt press på plassene i psykiatriske akuttavdelinger

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2003 tilsyn med deler av spesialisthelsetjenestene til voksne med psykiske problemer. Det ble gjennomført tilsyn i til sammen 39 distriktspsykiatriske sentra (DPS) og psykiatriske akuttavdelinger. Tilsynet undersøkte sider ved tilgjengeligheten og samhandlingen mellom akuttavdelingene og DPS-er, og om bruk av erfaringer og annen tilgjengelig kunnskap i eget forbedringsarbeid.

Et helhetlig tilbud til pasientene forutsetter en klar oppgavefordeling og fungerende samhandlingsrutiner mellom DPS og akuttavdelinger. I så mange som halvparten av virksomhetene ble det funnet svikt i den interne samhandlingen i spesialisthelsetjenesten. Dette er alvorlig, fordi det øker risikoen for at pasientene ikke får nødvendig behandling eller at de ikke får rett behandling. Individuell plan skal bidra til samordning av tjenestene, men det er så langt bare et fåtall av virksomhetene som har tatt initiativ til eller som medvirker til individuell plan. Det ble videre avdekket manglende etterlevelse av de kravene som retten til vurdering og prioritering stiller, noe som øker risikoen for at de mest alvorlig syke pasientene ikke får behandling.

Helsetilsynet ser alvorlig på at det i psykisk helsevern synes å være dårlig kjennskap til og forståelse for deler av regelverket. Det er derfor et stort behov for å bedre kunnskapen om hvilke lover som gjelder, slik at viktige pasientrettigheter kan bli ivaretatt og forsvarlig helsehjelp til befolkningen kan sikres. I konklusjonen peker Helse tilsynet på at det er ledelsens ansvar å sørge for at krav til spesialisthelsetjenesten blir tatt i bruk og fulgt opp. I arbeidet med å få implementert gjeldende regelverk, har også de regionale helseforetak et viktig ansvar. Det er disse som er gitt ansvar for å sørge for helsetjenester til befolkningen i regionene, og følgelig også for at tjenestene ytes i tråd med gjeldende lovverk.