Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering etter tilsyn med rusmiddeltesting ved to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere

Rapport fra Helsetilsynet 12/2004
PDF

Rusmiddelanalyser som grunnlag for alvorlige sanksjoner

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

I rapporten oppsummeres innholdet i seks tilsynsrapporter fra tilsyn med to sykehuslaboratorier og fire behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere. Tilsynene ble gjennomført sommeren 2004. Tilsynet ble initiert på bakgrunn av at Statens rettstoksikologiske institutts (nå Folkehelseinstituttets) årlige kvalitetskontroller gjennom flere år har vist at kvaliteten på rusmiddeltestingen ved mange laboratorier ikke var i tråd med helsemyndighetenes kvalitetskrav. Det er derfor stilt spørsmål om prøvegivers rettssikkerhet er godt nok ivaretatt.

Ved tilsynene fant Helsetilsynet ikke bevis for at rusmiddeltestingen eller bruken av prøveresultatene ved de fire behandlingsinstitusjonene skjer på en uforsvarlig måte i juridisk forstand. Imidlertid fant Helsetilsynet at en behandlingsinstitusjon brukte resultat av rusmiddeltesting ved hjelp av hurtigtester i behandlingen uten å ta tilstrekkelig hensyn til metodens betydelige usikkerhet. Ved et laboratorium fant vi at kommentarer på blant annet prøvesvar kan skape usikkerhet med hensyn til om analyseresultatene kan danne grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver.

Helsetilsynet tilrår i rapporten at erfaringene fra tilsynet blir brukt til kvalitetsforbedring og til avklaring av hvilke analysemetoder som kan brukes til ulike formål.