Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Tannhelsetjenesten i Norge. Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten

Rapport fra Helsetilsynet 5/2004
PDF

Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten

Helsetilsynet har i 2003 utredet området tannhelsetjenester med et særlig fokus på om de prioriterte gruppene får de tannhelsetjenester de har krav på.

I henhold til tannhelsetjenesteloven er det fem prioriterte grupper. Det er barn og ungdom 0-18 år (gruppe a), psykisk utviklingshemmede voksne (gruppe b), eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie (gruppe c) og ungdom 19-20 år (gruppe d). Fylkeskommunen kan i tillegg vedta å prioritere andre grupper (gruppe e). Fylkeskommunen kan også yte tjenester til voksent betalende klientell dersom behovet til de prioriterte grupper er dekket.

Kildene for datamaterialet er SSBs fylkes-KOSTRA, kommune-KOSTRA og befolkningsstatistikk, og Helsetilsynets årsmeldinger for Den offentlige tannhelsetjenesten.

Rapporten viser at andelen personer under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten er svært forskjellig for de ulike gruppene på landsbasis, og det er store fylkesvise forskjeller.

Helsetilsynet antar at faren for at fylkeskommunen ikke gir et forsvarlig tilbud til de prioriterte gruppene er størst i de fylkene hvor andelen under tilsyn ligger under landsgjennomsnittet.

Statistikken viser tydelig at forskjeller mellom fylkene i bemanningssituasjonen ikke alene kan forklare fylkesforskjellene i tannhelsetjenestetilbudet til de prioriterte gruppene. Andre faktorer, for eksempel organisatoriske faktorer og geografiske forhold, spiller sannsynligvis en rolle.

Tabeller og utrykte vedlegg

 1. Oppsummeringstabeller (pdf)
 2. Tidsserier:

  Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten 1992-2002 (pdf)
  Bemanningssituasjonen 1985-2002 (pdf)
  Tannhelsestatus 5-, 12- og 18-Åringer 1992-2002 (pdf)

 3. Detaljerte tall for 2002

  Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten 2002 (pdf)
  Bemanningssituasjon 2002 (pdf)
  Økonomi 2002 (pdf)

Detaljerte tall om Den offentlige tannhelsetjenesten er også tilgjengelig på SSBs hjemmeside http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ (fylkes-KOSTRA)

Sist oppdatert 22.3.2005