Helsetilsynet

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2004 med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Rapport fra Helsetilsynet 3/2005
PDF

Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i 2004 landsomfattende tilsyn med helsetjenester til nyankomne asylsøkere, flyktninger og personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kom til Norge for familiegjenforening. Tilsynet ble gjennomført i 55 kommuner og de viktigste temaene var:

  • Om kommunene etterlever reglene om tuberkulosekontroll

Mange kommuner mangler den nødvendige oversikt over nyankomne og overholder derfor ikke tuberkuloseforskriftens frister for å identifisere mulig smittede. Tilsynet gir imidlertid et klart inntrykk av at personer med funn som kan tyde på tuberkulose følges godt og henvises raskt til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

  • Om det gis informasjon om helsetjenesten og nødvendig helsehjelp ved smittsom sykdom, graviditet og psykiske lidelser.

En fjerdedel av kommunene hadde ikke sikret at alle nyankomne fikk informasjon om helsetjenesten. I en femdel av kommunene ble det funnet svikt i tilbudet til nyankomne om forebyggende tiltak og undersøkelse med tanke på smittsom sykdom.

Tilsynet har også vist at psykiske lidelser i varierende grad blir oppdaget og ivaretatt på en tilfredsstillende måte i kommunene. Konsekvensene av mangler i helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser kan imidlertid være mer alvorlige for denne gruppen enn for pasienter med forankring i det norske samfunnet. Gravide og fødende får den nødvendige helsehjelp de har krav på.

Landets kommuner bør gjennomgå sine rutiner når det gjelder å sikre seg oversikt over nyankomne for å kunne gjennomføre forsvarlig tuberkulosekontroll og sikre informasjon og nødvendig helsehjelp til personer som har behov for det også før de har fått fastlege.