Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Rusmiddelmisbrukernes helseproblemer og helsetjenestetilbud i et overordnet tilsynsperspektiv. En vurdering av sentrale datakilder

Rapport fra Helsetilsynet 2/2005
PDF

Mange rusmiddelmisbrukere får ikke nødvendig helsehjelp

Artikkel fra Tilsynsmelding 2004
PDF

I rapporten presenteres en oversikt over sentrale datakilder om rusmiddelmisbrukeres helsetilstand, det helsetjenestetilbudet disse pasientene mottar og tilgjengeligheten av tjenestetilbudet. Hovedvekten har vært lagt på tunge alkohol- og narkotikamisbrukere. En målsetning med rapporten har vært å vurdere om tilgjengelige datakilder på rusfeltet gir et tilfredsstillende grunnlag for tilsynsmyndighetens løpende overvåkning av området. Et annet mål med kunnskapsinnhentingen har vært å vurdere om det er områder hvor det er stor risiko for svikt, sett på bakgrunn av helsepolitiske målsetninger og myndighetskrav på området.

Kunnskapsgrunnlaget som er innhentet viser at:

  • Tilgjengelige kartleggingssystem, registre og annen statistikk er mangelfulle for å kunne gjennomføre en løpende tilsynsmessig overvåkning av rusfeltet.
  • Det materialet som er blitt utledet fra tilsynsarbeid sentralt og regionalt, fra ulike forskningsrapporter, publikasjoner, osv, kan ikke sies å være tilfredsstillende når det gjelder tilsynsmessige vurderinger av rusmiddelmisbrukeres helsetilstand og det tjenestetilbudet de mottar.
  • Det er et hovedinntrykk at mange rusmiddelmisbrukere ikke får de tjenestene de har behov for. Særlig bekymringsfullt er manglene i tjenestetilbudet til de tunge rusmiddelmisbrukerne, sett på bakgrunn av deres helseproblemer, de til dels alvorlige psykiske og somatiske lidelsene og den høye mortaliteten som preger denne gruppen.

I den videre tilsynsmessige overvåkningen av rusområdet vil Helsetilsynet særlig ha fokus på tilgjengeligheten til tjenestene, forsvarligheten i behandlingstilbudene, samhandlingen innen og mellom behandlingsnivåene, og hvordan tjenestene tilrettelegger for medvirkning, informasjon og samtykke.