Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Rapport fra Helsetilsynet 4/2006
PDF

Kven blir utsette for tvang i psykisk helsevern

Artikkel frå Tilsynsmelding 2005
PDF

SINTEF Helse har på oppdrag fra Statens helsetilsyn i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet analysert data om tvang fra pasienttellingene i 2003 og 2004 i psykisk helsevern. Vi ønsket bedre kunnskap om de pasientene det anvendes tvang overfor, og det er derfor lagt særlig vekt på kjennetegn ved pasientene.

I rapportens første del presenteres utvalgte resultater, med Helsetilsynets tilsynsmessige vurdering. Andre del er SINTEF Helses rapport ”Analyser av tvang i psykisk helsevern”, med et vedlegg der data om de ulike tvangsformene er sammenstilt.

SINTEF-rapporten tyder på at bruk av tvang er nært knyttet til fattigdomsproblematikk og bostedsløshet. Mer enn 40 prosent av pasientene under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold har ikke egen bolig. I tillegg er det en betydelig andel pasienter med egen bolig, som ikke har egnet bolig eller tilfredsstillende boligsituasjon. De pasientene det blir brukt tvang overfor har jevnt over dårligere økonomi, lavere utdanning og svakere sosial tilknytning enn de pasientene som behandles frivillig.

Undersøkelsen avdekker også store geografiske og institusjonsvise forskjeller i bruken av tvang. Forskjellene er betydelige når det gjelder alle former for tvang.

Resultatene vil bli gitt nødvendig tilsynsmessig oppfølging av Helsetilsynet i fylkene, men det forutsettes også at tjenestene selv tar tak i situasjonen, og at aktører på ulike nivåer følger opp resultatene innen eget ansvarsområde.