Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Klager på økonomisk stønad. En analyse av fylkesmennenes klagesaksbehandling etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven for årene 1995–2005.

Rapport fra Helsetilsynet 6/2007
PDF

Gruppe for inkluderende velferd ved Høgskolen i Oslo har på oppdrag fra Statens helsetilsyn foretatt en analyse av det materialet fylkesmennene årlig har rapportert til sentrale myndigheter om klagesaksbehandlingen etter sosialtjenesteloven. Rapporten omfatter klagesaker etter kapittel 5, som er saker om økonomisk stønad. Slike saker utgjør årlig omtrent 5000, som er 3/4 av det totale antallet klagesaker etter sosialtjenesteloven. Hovedtyngden av disse sakene omhandler klager på kommunenes utmåling av stønad til livsopphold. Kommunene har stor frihet til å utmåle stønaden, forutsatt at den ligger på et forsvarlig nivå. I 2001 ble det gitt statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold.

I denne rapporten er fylkesmennenes behandling av klagesakene om økonomisk stønad gjennomgått. Da materialet spenner over perioden 1995-2005 gir det et bilde av fylkesmennenes behandling av klagesakene både forut for og etter at de statlige veiledende retningslinjene ble gitt. Materialet er vurdert i lys av fylkesmennenes rolle som rettssikkerhetsinstans og inneholder en analyse av antallet behandlede klagesaker, utfallet av behandlingen, begrunnelser for utfall, og behandlingstiden. Det er foretatt sammenligninger mellom fylkesmennenes behandling, og materialet er relatert til antallet mottakere av økonomisk stønad.

Da klageavgjørelsene har stor betydning for enkeltmenneskers rettssikkerhet og livssituasjon, ønsker Helsetilsynet å arbeide for en god og lik klagebehandling. Helsetilsynet ønsker også gjennom klagesakene å få økt kunnskap om tjenestene og tjenestemottakernes situasjon. Denne rapporten gir kunnskap om klagesaksbehandlingen, og vil være av interesse for personer og instanser som arbeider spesielt med oppgaver etter sosialtjenesteloven. Dessuten vil den være aktuell også for andre som arbeider med rettssikkerhetsspørsmål.