Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser

Rapport fra Helsetilsynet 8/2007
PDF

Barn og unge med psykiske problem – kva treng dei, og kva får dei?

Artikkel frå Tilsynsmelding 2007
PDF

Statens helsetilsyn vil med denne rapporten formidle våre tilsynserfaringer om tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. I rapporten identifiseres utfordringer spesialisthelsetjenesten og kommunene står overfor, og områder der det etter vårt syn bør settes inn ressurser og kompetanse for å bedre tilbudet.

I rapporten presenteres erfaringer og funn fra tilsyn i 2005 og 2006. Det redegjøres for erfaringer, vurderinger og synspunkter fra samtaler med fylkesmenn og Helsetilsynet i et utvalg fylker. Til slutt drøftes tilsynserfaringene i lys av nyere forsknings- og evalueringslitteratur.

Mange kommuner og virksomheter strever med å rekruttere og beholde personell, og med å organisere et faglig forsvarlig tilbud til en svært ulikeartet gruppe. Konsekvensene er redusert tilgjengelighet til tjenester for enkelte grupper, og lite målrettet arbeid. Til tross for betydelig styrking over flere år, er tjenestene til mange av dem som trenger omfattende og sammensatte tilbud fortsatt utilstrekkelige, og i liten grad tilpasset behovene. Det bør derfor vurderes om virkemidlene er gode nok.

Tilsynsmyndigheten er bekymret for at det mange steder er dårlig kompetanse om regelverket, og også liten forståelse for regelverkets betydning for å sikre forsvarlig behandling og ivaretakelse av grunnleggende rettssikkerhet.

Statens helsetilsyn anbefaler at berørte departementer vurderer å styrke reguleringen av kommunenes plikt til å skaffe bostedsløse mennesker med psykiske lidelser bolig gjennom rettighetsfesting. I forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse bør det vurderes nye og sterkere virkemidler for å sikre nødvendig kompetanse i alle ledd. Tjenestene har et selvstendig ansvar for å bedre samvirket mellom ulike sektorer og nivåer, antakeligvis vil det også være nødvendig å følge opp inngåtte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005).