Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Under tilsynet ble det ikke avdekket funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

Dato: 3.3.2014

Heidi Vige
revisjonsleder

Mia Wiik
observatør

 

Gro Lislegaard-Bækken
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Froland kommune i perioden 07.01.2014 – 3.3.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter

helsetilsynsloven §§ 2 og 3, andre ledd og helse - og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det ble ikke avdekket avvik, eller gitt noen merknad ved tilsynet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Froland kommune har ca. 5300 innbyggere og grenser mot flere kommuner, blandt andre Arendal og Grimstad. Sykehjemmet ligger i Osedalen og har 36 sykehjemsplasser og 3 aldershjemsplasser fordelt på to avdelinger, med en skjermet enhet for 10 beboere.

Tilsynslege er på sykehjemmet 12 timer i uka.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 7.1.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25.3.2014.

Det ble gjennomført befaring ved sykehjemmet samme dagen.

Journalgjennomgang: Det ble undersøkt 26 journaler under revisjonsbesøk.

Intervjuer 9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet 7. Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.3.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til pasienter med opphold i sykehjem. Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp, blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Dette gjelder pasienter som på grunn av demenssykdom eller andre tilstander ikke selv har kompetanse til å samtykke til helsehjelpen.

På dette grunnlaget har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02. juli 1999 om pasient - og brukerrettigheter
 • Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial – og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over omsorgstjenesten
 • Vaktliste for 26.2.14
 • Delegasjon av myndighet (Internt dokument)
 • Oversikt over ledere og ansatte på Froland sykehjem
 • Møtestruktur omsorg
 • 7 forskjellige stillingsbeskrivelser
 • Rutiner for avviksmelding og avvikslogg
 • Kompetansehevingsforslag og opplæringsplan
 • Internundervisningsprogram våren 2014
 • Beskrivelse av virksomhet
 • Møte med ny bruker/innkomstrapport
 • Rutine for samtykkekompetanse og samtykkekompetanse vurderingsskjema
 • Prosedyre for bruk av tvang når pasient motsetter seg helsehjelp
 • Overordnet håndbok HMS

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 26 pasientjournaler
 • Vi så gjennom 5 B journaler
 • Så på prosedyreperm og noen pasient anamnese

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 7.1.2014
 • Program for tilsyn 20.1.2014
 • Div. e – post korrespondanse og telefonisk kontakt

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Gro Lislegaard-Bækken, revisor
Mia Wiik, observatør
Heidi Vige, revisjonsleder