Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppa 0 – 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten medvirker til at barn/familier med særlige behov får et helhetlig tjenestetilbud.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir tilbud om tjenester til barn og foreldre som er tilpassa egen språklig bakgrunn.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

Dato: 7.4.14

Heidi Vige
revisjonsleder

Helene Frydenberg,
revisor

 

Solveig P. Hervik
revisor

 

 

1. Innledning

 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Iveland kommune i perioden 7.1.14 - 7.4.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenester etter helsetilsynsloven §§ 2 og 3 annet ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det ble ikke avdekket avvik, eller gitt noen merknad ved tilsynet.

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Iveland kommune ligger i Aust-Agder og grenser til Vennesla kommune (Vest-Agder) i sør, Evje & Hornnes kommune i nord og Birkenes kommune i øst. Kommunens folketall har nå passert 1300 innbyggere. Det fødes ca. 20 barn pr. år.

Kommunen har spredt bosetting og tre mindre tettsteder; Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Kommuneadministrasjonen holder til på Birketveit.

Helsestasjon har to helsesøstre i 50 % stilling hver, den ene har ansvar for barn 0-5 år, den andre har ansvar for de eldre barn. Det er en helsestasjonslege tilgjengelig en dag i uka. I tillegg til faste helsekontroller har han tilbud om gruppeundervisning for alle foreldre i løpet av barnets første leveår. Det er også tilknyttet en fysioterapeut som har kontroll på helsestasjonen og faste screeninger av alle barn i barnehagene. Virksomheten er ledet av enhetsleder for helse, som også er kommuneoverlege. Enheten er en av tre deler under tjenesteleder for helse og velferd, som rapporterer direkte til rådmann.

Fylkesmannen vil trekke frem prosjektet Trygg Tidlig som helsestasjon i Iveland har utviklet. Dette er et tverrfaglig prosjekt støttet av Kompetansesenter rus- Sør, for og av kommunen. Opplegget er helhetlig, fra svangerskap til skolestart. Hovedfokuset er bevisstgjøring av foreldre-funksjonen. Det foreligger 8 foreldrehefter til undervisning og refleksjon sammen med foreldrene. Det utarbeides veiledere slik at flere kommunale instanser som jobber med barn og foreldre, kan gjennomføre opplegget, på helsestasjonen, i veiledningssamtaler i psykisk helse og i barnehagen.

3. Gjennomføring>

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 7.1.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25. mars 2014.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved helsestasjon den 25.3.14.

Sluttmøte ble avholdt 26.mars 2014.

4. Hva tilsynet omfattet>

I dette tilsynet ble kommunens helsestasjonstjeneste for barn fra 0 -6 år gransket.

Tilsynet var avgrenset til følgende områder:

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppa 0 – 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten medvirker til at barn/familier med særlige behov får et helhetlig tjenestetilbud.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir tilbud om tjenester til barn og foreldre som er tilpassa egen språklig bakgrunn.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg:

Journalføring var god, ryddig og fokusert på barnets psykososiale situasjon. Det sees på som positiv at kommune tilbyr to hjemmebesøk til de nyfødt, en fra jordmor og en fra helsesøster.

6. Vurdering av styringssystemet

Det er lite formelle systemer knyttet til rapportering, men mye uformell kontakt. Kommunen er i ferd med å ta i bruk «kvalitetslosen» og har utarbeidet kvalitetsindikatorer for helsestasjonsvirksomheten.

7. Regelverk

 • Helse og omsorgsloven

  Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester

  § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

  Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

  § 3-2. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen bl.a. tilby følgende:

  1. Helsefremmende og forebyggende tjenester
  a. Helsetjenester i skoler og
  b. Helsestasjonstjeneste

  § 3-3. Helsefremmende og forebyggende arbeid

  Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.
 • Pasient og brukerrettighetsloven § 6-1 og 2-1a
 • Internkontrollforskriften
 • Journalforskriften
 • Helsestasjonsforskriften
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Kart over SLT arbeidet som helsestasjonen er en del av
 • Kommuneplan
 • Psykososialt kriseteam
 • Helsestasjonsplan – tjenestebeskrivelse
 • Skjema for avviksmelding
 • Trygg tidlig heftene 1-8, samt utkast til veilederpermen
 • Verktøy i det daglige arbeidet – utgjør de skriftlige rutiner

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 41 journaler
 • Rutiner for internkontroll for helsestasjonen i Iveland (inngår fra april 2014 i kvalitetslosen)
 • Referat fra samarbeidsmøte 17.03.14

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 7.1.14
 • Program for tilsynsdager
 • Div. e-post korrespondanse og telefonisk kontakt

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helene Frydenberg
Solveig P. Hervik
Heidi Vige