Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomførte i perioden 29. og 30. januar 2014, tilsyn med barneverntjenesten i Risør. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barnverntjenester i 2013 og 2014.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder:

 • Om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet
 • Om kommunen sikrer barnet rett til medvirkning
 • Om kommunen sikrer nødvendig råd og veiledning til fosterhjemmene Det ble funnet ett avvik ved tilsynet:

Avvik:

Risør kommune gir ikke alle barn i fosterhjem oppfølging og kontroll i samsvar med kravene i regelverket.

Arendal 11.03.14

Hans Ganes
Revisjonsleder

Elin Gjerrestad Senum
revisor

 

Gro Lislegard-Bækken
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Risør i perioden 29. og 30. januar 2014. Revisjonen inngår som en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013 og 2014, initiert av Statens Helsetilsyn"

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3, 3. ledd

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler awik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurderi ng av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Risør kommune ligger øst i Aust-Agder. Det er en kystkommune med i underkant av 7000 innbyggere. Kommunen er organisert med rådmann og tre kommunalsjefer med ansvar for hhv plan, kultur og teknisk, helse og omsorg og oppvekst. Barneverntjenesten ligger under enhet for helse og omsorg sammen med omsorg, habilitering, NAV og helse. Denne organisasjonsformen er relativt ny. Barneverntjenesten har også barnevernsfaglig ansvar for de enslige mindreårige flyktningene som bor i kommunen. Med ett unntak bor disse i en egen bolig med fast stab. Driftsansvar ligger under Enhet for habilitering.

Barneverntjenesten er organisert med egen barnevernleder og til sammen 5,1fagstillinger samt en merkantil stilling i 20 prosent. Kommunen er med i BIØ, som er et interkommunalt samarbeid med oppgave å foreta undersøkelser for de deltakende kommunene Tvedestrand, Gjerstad, Åmli, Vegårshei og altså Risør. Det arbeides nå med å utvide dette samarbeidet til et fullstendig interkommunalt barnevern.

Kommunen mottok 25 meldinger siste halvår, og avsluttet 24 undersøkelser. Kommunen har rapportert om 12,4 % fristoversittelser av disse undersøkelsene. Det er 79 barn i hjelpetiltak og 8 barn under omsorg. Av disse er alle plassert i fosterhjem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Det ble før første tilsynsbesøk i 2013 avholdt møte med styret i fosterhjemsforeningen i Aust­ Agder den 14.02.13. Fosterhjemsforeningen ble bedt om å komme med synspunkter på hvordan de generelt opplevde samarbeidet med kommunene. Deres synspunkter var ikke knyttet til enkeltkommuner. De hevdet imidlertid at fosterhjem ofte følte de ikke var likestilte samarbeidspartnere, og noen fosterhjem mente de sågar var redde for å komme med kritiske merknader til barnevernstjenesten fordi dette kunne få følger for deres engasjement.

Revisjonsvarsel ble utsendt11.12.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag

Alle fosterhjemmene som Risør kommune har oppfølgingsansvaret for fikk tilsendt brev fra oss, datert 02.01.13. De ble oppfordret til å svare på et spørreskjema med spørsmål om samarbeidet med barneverntjenesten i Risør. Det ble sendt brev til 14 fosterhjem, og vi mottok svar fra 8 av disse. Bortsett fra ett fosterhjem var alle i hovedsak fornøyd med samarbeidet med barneverntjenesten i Risør. Ingen av fosterhjemmene hadde hatt 4 besøk i de to siste årene. Ett fosterhjem skrev at de hadde hatt 2 besøk etter avtale om reduksjon.

Under er sammenfattet svarene. Ikke alle svarte på alle spørsmål og i ett spørsmål fremkommer det at fosterforeldrene har flere enn ett fosterbarn

spørreskjema med spørsmål om samarbeidet med barneverntjenesten i Risør
Spørsmål Svar

Ble dere informert om hva som skulle tas opp ved besøkene i forkant?

 5 sier ja, 3 sier nei

Snakket saksbehandler med barnet under besøkene?

 6 sier ja, 2 sier nei

Snakket de med barnet alene uten dere til stede? 

 2 sier ja, 5 svarer nei

Får dere skriftlig referat fra slike besøk?

 1 svarer ja 5 svarer nei

Har dere hatt innflytelse over utformingen av samværsplan for samvær med biologiske foreldre?

 6 svarer ja 1 svarer nei

Har dere skrevet under på fosterhjemsavtale?

 Alle svarer ja

Har dere vært med på å evaluere fosterhjemsavtalen?

 3 svarer ja, 5 svarer nei

Fikk dere nødvendige opplysninger om fosterbarnet før innflytting/ved endringer?

 6 svarer ja, 2 svarer nei

Har dere fått tilbud om veiledning i arbeidet som fosterhjem.

 6 svarer ja 2 svarer nei

Er det lett å få tak i saksbehandler om dere trenger det?  6 svarer ja 2 svarer nei
Får dere den økonomiske godtgjøringen dere mener dere trenger/ har krav på?   7 svarer ja, 1 svarer nei (ved besøk av  bror)
Er dere alt i alt fornøyd med samarbeidet med Risør kommune?  6 svarer ja 2 svarer nei

 Svarene her blir kommentert under funn.

Åpningsmøte ble avholdt den 29.01.14. Fra Fylkesmannen hadde en varslet åpningsmøte kl.09.00. Ved en feil startet dette tidligere og var ferdig da Aase Hobbesland kom klokken 09.00. Vi beklager dette.

Det ble foretatt dokumentgjennomgang den 29.01.14. Tilsynsteamet gjennomgikk mappene til alle barn i fosterhjem som Risør kommunen har oppfølgingsansvaret for, i alt 14 barn.

Intervjuer

Det ble gjennomført intervju med 6 personer. den 30.01.14

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt samme dag som intervjuene.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet er kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem.

 • om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet
 • om barns medvirkning sikres
 • om kommunen sikrer nødvendig råd og veiledning til fosterforeldre

Vårt fokus i tilsynet var om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at:

 • barneverntjenestens oppfølging er i tråd med kravene i loven,
 • dvs. at barna sikres nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • fosterbarnas rett til å medvirke ivaretas
 • oppfølging av fosterforel dre og biologiske foreldre
 • ved alle plasseringer utarbeides tiltaksplaner/omsorgspl aner og at planene evalueres.
 • alle aktuelle parter er med i evalueringen, herunder at barns medvirkning
 • svikt i noen av disse forholdene fanges opp, rettes opp og forebygges

5. Funn

Avvik

Risør kommune gir ikke alle barn i fosterhjem oppfølging og kontroll i samsvar med kravene i regelverket.

Avviket er fra lov om barneverntjenester, og vi viser til følgende bestemmelser:

 • § 4-16 oppfølging av barn etter omsorgsovertakelse, samt oppfølging av biologiske foreldre
 • § 4-22, 3. ledd, jf. fosterhjemforskriften, særlig §§ 6 og 7
 • §§ 4-5 og 4-16, om kommunens oppfølgingsansvar
 • § 6-3, om barns rett til å uttale seg, jf. FNs barnekonvensjon
 • § 2-1 andre ledd, om internkontroll

Avviket bygger på følgende funn:

 • Ikke alle fosterhjem får det lovpålagte antall hjemmebesøk. Dette kommer frem av intervjuer, av dokumentgjennomgang og i spørreundersøkelsen til fosterhjemmene.
 • Vi har ikke funnet dokumentert beslutning om reduksjon til 2 besøk pr år i noen av sakene, ei heller dokumentert faglige begrunnelser for slike reduksjoner. Ett av fosterhjemmene skriver imidlertid at det har skjedd en reduksjon etter avtale.
 • Det foretas ikke evalueringer av fosterhjemsavtaler i tråd med regelverket. Dette ble bekreftet gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang og spørsmål til fosterhjemmene
 • Ikke alle barn får det lovpålagte antall besøk av tilsynsfører.
 • Kommunen har i eget internkontrollsystem krav om at rutinehåndbok med sjekklister skal følges. Denne brukes i liten grad, noe som kom frem i flere enn ett intervju.
 • Det er i liten grad en enhetlig praksis i forhold til oppfølging av fosterhjem. Styring av virksomheten fra barnevernsleder er ikke i tråd med kommunens egne rutiner. Dette gjenspeiles i at praksis varierer mellom saksbehandlere, noe både intervjuer og svar fra fosterhjem indikerer.

6. Virksomhetens styringssystem

Barnevernstjenesten har sammen med nabokommunene utarbeidet en internkontroll samt rutiner for arbeidet. Denne, sammen med departementets rutinehåndbøker utgjør barnevernstjenestens internkontrollsystem. Styring av barnevernstjenesten består i hovedsak av faste møter hver 14.dag mellom barnevernsleder og kommunalsjef. Barnevernleder deltar også på andre møter med kommunal ledelse knyttet til økonomistyring og personalstyring.

Barnevernleder orienterer kommunalsjef om resultater av halvårsrapporteringer til Fylkesmannen.

Barnevernsleder styrer barnevernstjenesten gjennom å delta på fagmøter, teammøter og planleggingsdager. Teammøter og fagmøter er viktige arenaer for å overvåke og følge med på tjenesten. Kommunen benytter QM+ som avviksrapporteringssystem.

7. Regelverk

 • Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedel sen av revisjonen:

 • organisasjonskart
 • Internkontroll
 • Rutinebeskrivelse for barneverntjenesten
 • Tilbakemeldinger fra fosterforeldre
 • Halvårsrapportering til Fylkesmann/BLD

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Mapper for 14 barn I fosterhjem

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Gro Lislegard-Bækken revisor
Elin Gjerrestad Senum revisor
Hans Ganes revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk