Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse ved at mennesker med utviklingshemming får
  • bistand til å ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn
  • bistand til aktivisering ut i fra egne interesser herunder støttekontakt
  • bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne 
  • bistand til å ta beslutninger i egen hverdag, herunder om kommunen har etablert rutiner for å sikre kommunikasjon med bruker
  • koordinerte tjenester.
 • Om kommunen sikrer at mennesker med utviklingshemming
  • får nødvendig helsehjelp i eget hjem, herunder kommunens legemiddelhåndtering
  • får nødvendig oppfølging før og etter legekonsultasjoner
  • får ledsagelse til fastlege og spesialisthelsetjeneste
  • får tilgang til nødvendige medisinske utredninger
  • får helsehjelp ved akutte tilstander
  • har journaler/et system for medisinske opplysninger som sikrer nødvendig og relevant informasjon mellom kommunen og fastlege/spesialisthelsetjenesten.

Det ble avdekket følgende avvik:

Avvik 1

Tjenestene til mennesker med utviklingshemming blir ikke systematisk dokumentert på en forsvarlig måte

Avvik 2

Øvre Eiker kommune har ikke etablert systemer som sikrer en forsvarlig helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming

Avvik 3

Øvre Eiker kommune yter ikke forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse til alle mennesker med utviklingshemming.

Dato: 18.11.16

Wenche Jensen
revisjonsleder

Berit Lien
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Øvre Eiker kommune i perioden 29.04.16 – 15.09.16. Revisjonen er en del av et landsomfattende tilsyn planlagt av Statens helsetilsyn, utført av Fylkesmannen og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Øvre Eiker kommune har, ifølge kommunens hjemmeside, ca. 18000 innbyggere. Kommunen meldte inn at de har 68 mennesker med utviklingshemming som omfattes av tilsynet. Tjenester til mennesker med utviklingshemming er organisert under Tjenester til funksjonshemmede og konstituert leder Eli Julton har 6 avdelingsledere. Fire av disse er ledere for bofellesskap, en er leder for barne- og avlastningsboligen og en er leder for aktivitetssenteret.

Avdeling Tjenester til funksjonshemmede er underordnet helse og omsorgssjef. Kontor for Tjenestetildeling og samordning, som også er under helse og omsorgssjef, har ansvaret for tildeling av tjenester og koordinering. Det er også noen utviklingshemmede som mottar tjenester fra avdeling Tjenester til hjemmeboende, men deres tjenester har ikke blitt undersøkt i tilsynet.

Tjenester til funksjonshemmede har også en Ambulant tjeneste som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming som ikke bor i bofellesskap. Tjenesteyterne er organisatorisk tilknyttet ett av bofellesskapene.

Ansatte skal dokumentere og journalføre i Profil og avviksrapporteringen skjer elektronisk via QM+.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

På grunn av antallet utviklingshemmede i kommunen, bestemte tilsynsmyndigheten å granske tjenestene til de som bor på Skauholt bofellesskap, Frognes bofellesskap og de som mottar tjenester fra Ambulant team.

Totalt utgjør dette 23 brukere. Det var kun brukere og pårørende ved disse tjenestestedene som fikk informasjon om muligheten til å snakke med Fylkesmannen.

Det ble gjennomført befaring ved Skauholt- og Frognes bofellesskap den 21.09.16.

Revisjonsvarsel ble utsendt 29.04.16.

Åpningsmøte ble avholdt 27.09.16.

Intervjuer
17 personer ble intervjuet. Det ble også gjennomført samtaler med seks brukere og to pårørende (representerte en bruker).

Fylkesmannen innhentet også vedtak, dags-/ukeplaner, tiltaksplaner for samtlige brukere som ble omfattet av tilsynet. I tillegg mottok og gjennomgikk tilsynsmyndigheten utskrift av journal for perioden april og mai for samtlige brukere.

Kommunen fylte også ut et standardisert spørreskjema for legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten.

Det ble tatt stikkprøver i utvalgte journaler under tilsynsbesøket og gått igjennom brukerpermer ved Skauholt- og Frognes bofellesskap

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 29.09.16.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikret at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester i form av:

 • Tilsyn til å ivareta egenomsorg
 • Bistand til aktivisering
 • Opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg.

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får

 • Helsetjenester i hjemmet
 • Tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling.

Fylkesmannen undersøkte også hvordan kommunen legger til rette for brukermedvirkning og samhandling internt. Videre undersøkte vi rutiner for samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste. Det ble også undersøkt om kommunen rutinemessig innhenter politiattest ved ansettelser.

Kommunen skal styre sine tjenester slik at mennesker med utviklingshemming får forsvarlig hjelp og oppfølging. Tildelte tjenester skal utformes og baseres på en individuell kartlegging av den enkelte brukers behov. Dette betyr at hjelpebehovet skal være tilstrekkelig utredet og at hjelpen som ytes, skal dekke de kartlagte behov. Tjenestene må også evalueres og endres dersom hjelpebehovet endres. Kommunen må derfor ha rutiner for å fange opp endringer hos den enkelte bruker. Kommunen må sikre en bemanning i et omfang og med en kompetanse, som dekker den enkeltes behov for tjenester.

5. Funn

Avvik 1

Tjenestene til mennesker med utviklingshemming blir ikke systematisk dokumentert på en forsvarlig måte

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Tiltak i journal er dels overlappende når det gjelder tiltakskategorier, og det er ingen klar rutine for hva som skal dokumenteres hvor
 • Journalføringen er mangelfull, også når det gjelder helsehjelp
 • For enkelte brukere som bor utenfor bofellesskap, blir ikke tjenestene dokumentert
 • Det er ulik oppfatning av hva som faktisk skal dokumenteres
 • Nødvendig helseoppfølging og observasjoner i tilknytning til dette, dokumenteres ikke systematisk
 • Det blir ikke systematisk dokumentert hvordan kommunen følger opp etter helsekonsultasjoner
 • Det er ikke dokumentert at kommunen systematisk kartlegger der bruker har endringer i atferd eller behov.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10, jf. §§ 4-1, 3-1, forskrift om pasientjournal, internkontrollforskriften §§ 3-5 og kvalitetsforskriften § 3.

Avvik 2

Øvre Eiker kommune har ikke etablert systemer som sikrere en forsvarlig helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Øvre Eiker kommune har ikke en felles forståelse av hva som ligger i begrepet «nødvendig helsetjenester»
 • Det gjennomføres ikke systematisk, relevant og nødvendig oppfølging av anbefalte tiltak overfor brukere i etterkant av legeundersøkelser og annen helseoppfølging
 • Det sikres ikke at ansatte får systematisk opplæring i sykdomsrisiko forbundet med den enkelte brukers diagnoser
 • Det blir ikke systematisk iverksatt kartlegginger overfor brukere som har endringer i atferd
 • Det er ikke avklart og kjent hvem som har ansvar for legemiddelhåndteringen
 • Den som er utpekt som faglig ansvarlig, er ikke til stede på tjenestestedet og har ikke nødvendig, formell kompetanse. Faglig rådgiver for legemiddelhåndtering benyttes ikke i kvalitetssikringsarbeidet
 • Flere bemyndigelser til ansatte har gått ut på dato
 • Medisinpermene inneholder flere legemiddellister pr. bruker, det er ikke alltid samsvar mellom legemiddellistene, og det er ikke kjent for alle ansatte hvilken legemiddelliste som er gjeldende
 • Det gjennomføres ikke systematiske observasjoner av virkninger og bivirkninger av legemidler og medisiner
 • Det er ikke utarbeidet prosedyre for systematiske risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Rutiner/styringsdokumenter knyttet til legemiddelhåndtering skal revurderes årlig jf. kommunens rutine. Flere skulle vært revurdert i 2014.

Avvik på følgende myndighetskrav:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a, jf. §§ 4-1, 3-4, 5-10, forskrift om legemiddelhåndtering § 4, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. internkontrollforskriften §§ 3-5 og kvalitetsforskriften § 3.

Avvik 3

Øvre Eiker kommune yter ikke forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse til alle mennesker med utviklingshemming

Avviket bygger på følgende funn:

 • Vedtak på tjenester til mennesker med utviklingshemming oppfyller ikke kravene i forvaltningsloven. Vedtakene mangler begrunnelse og angivelse av innholdet i tjenesten
 • Mange brukere har vedtak som er fra 2013, uten at det er fattet nye vedtak i forbindelse med evaluering av tjenestene
 • Det fattes ikke vedtak om helsehjelp i hjemmet til brukere som omfattes av tilsynet
 • Brukere som får tilbud om dagsenter/aktivitetssenter som en del av tjenestetilbudet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, får ikke vedtak om dette
 • Det er ikke gjort en individuell kartlegging av behovet for aktiviteter i forbindelse med vedtak på tjenester
 • Timene som er angitt i vedtak på tjenester, er ikke i overensstemmelse med antall timer som er angitt i Iplos
 • Dags- og ukeplaner er lite konkrete
 • Primærkontakter skal være koordinator for den enkelte bruker. Ikke alle koordinatorer er kjent med innholdet av sin funksjon som koordinator. Kommunens «Håndbok for koordinatorer» er ikke implementert på tjenestestedene
 • Det iverksettes ikke systematiske kartlegginger ved endringer i atferd hos den enkelte bruker
 • Det er ikke avklart mål eller utarbeidet tiltaksbeskrivelse og plan for evalueringer overfor den enkelte bruker
 • Det er ikke dokumentert at det benyttes miljøterapeutiske tiltak som motivering og belønningssystemer
 • Noen brukere har behov for, og vedtak om, systematisk trening, uten at dette er iverksatt
 • Noen brukere har behov for bistand til ernæring og tilrettelegging av kosthold, uten at det er dokumentert at dette er fulgt opp.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Forvaltningsloven § 17 og kapittel V, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1, 5-10, 3-1 tredje ledd, internkontrollforskriften §§ 3-5 og kvalitetsforskriften § 3.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatikk eller psykisk lidelse ikke blir fanget opp. Mange jobber også alene i brukeres hjem, noe som skjerper kravene til styring, dokumentasjon, oppfølging av enkeltansatte og kvaliteten i tjenesten.

Internkontroll skal sikre at kommunen organiserer sine tjenester på en slik måte at elle mennesker med utviklingshemming får forsvarlige tjenester, at bistandsbehov kontinuerlig vurderes og at det finnes rutiner for å evaluere tjenestetilbudet.

Reglene om internkontroll innebærer at Øvre Eiker kommune har ansvar for å sikre etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser og sikre at ansatte har nødvendig kompetanse. Kommunen skal gjennom internkontrollen avdekke sårbare områder, fange opp feil og sørge for at sårbare områder avdekkes, feil fanges opp og at svikt kan rettes og forebygges. Kommunen må også ha rutiner som sikrer at internkontrollen fungerer som forutsatt.

Øvre Eiker kommune har utarbeidet planer for å gjennomføre risikoanalyser årlig. Analysen for legemidler er fra 2016, de øvrige er fra 2015. Ansatte skal melde avvik i QM+. Ut i fra disse utarbeides det rapporter som viser antall avvik fordelt på de ulike virksomhetene som yter helse- og omsorgstjenester i Øvre Eiker kommune. Det er nærmeste leder som skal følge opp avvikene, og disse skal løses på lavest mulig nivå. Leder skal gjennomgå meldinger månedlig og lage en statusrapport. Seksjonsleder skriver tertialrapporter basert på tertialrapport fra tjenesteledere [1]. Rapportene som er fremlagt Fylkesmannen, viser at det er få avvik på de tjenestestedene som ble gransket under tilsynet.

I vedtakene skiller kommunen mellom direkte bistand og veiledning/tilsyn. Vedtak som omfattes av tilsynet er fra 2013.  Det er vanskelig å få oversikt over hvor mange timer den enkelte bruker har rett på, og vedtakene er lite konkrete på hva den enkelte bruker kan forvente av tjenester. Vedtakene benyttes i liten grad som utgangspunkt for den tjenesten som ytes. Videre er dags- og ukeplaner lite konkrete, og inneholder i det vesentligste aktiviteter knyttet til huslige gjøremål. De fleste brukere har faste aktiviteter som musikken og klubben, andre aktiviteter er i liten grad dokumentert. På ett av tjenestestedene er brukernes interesser nedtegnet i en «interessebank». Det er imidlertid ikke dokumentert at brukere har mulighet til å være med på aktiviteter ut i fra denne kartleggingen. Det er ulik oppfatning av hva som skal journalføres. Ansatte skal journalføre pr. tiltak, noe som gir en fragmentert og lite oversiktlig journalføring. Det er ikke etablert et system for å følge opp enkeltansatte, når det gjelder journalføring.

Ikke alle brukere som omfattes av tilsynet, får individuelt tilrettelagte tjenester. Alle brukere har primærkontakt, som også fungerer som koordinator og det er fokus på brukermedvirkning. Det er imidlertid ikke etablert systemer som i tilstrekkelig grad styrer tjenestene, basert på de behov den enkelte bruker har for oppfølging og bistand. Det ble også avdekket at det meldes for lite avvik, særlig knyttet til innholdet i tjenestene. Dette er kjent, men blir ikke systematisk fulgt opp av ledere.

Fylkesmannen har gjennom tilsynet avdekket at det ikke er etablert tilstrekkelige systemer i Øvre Eiker kommune for å avdekke feil og vurdere behovet for korrigerende tiltak. Tjenestene blir ikke i tilstrekkelig grad styrt gjennom kommunens internkontrollsystem, og det er fare for at svikt i tjenestene ikke fanges opp og blir korrigert.

7. Regelverk

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1763 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften)
Forskrift av 21.desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
Forskrift av 16. desember 2012 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Liste over personer med utviklingshemmede som omfattes av tilsynet med fødselsdato, icpd-kode, type bosted, partsrepresentant, fastlege og koordinator/primærkontakt
 • Liste med navn på ansatte, stilling, kompetanse, stillingsstørrelse og arbeidssted
 • Liste over brukere med adresser
 • Retningslinjer og prosedyre ved vold/trusler mot ansatte i Øvre Eiker kommune

Legemiddelhåndtering

 • Rutine for medikamenthåndteringskurs
 • Praksisskjema for legemiddelhåndtering, helsefagarbeidere og assistenter
 • Kursdokumenter opplæring av alt fast ansatt personale i bofellesskap – akuttmedisinering – oversikt
 • Oversikt over praksisdel akuttmedisin
 • Del A – prosedyre for legemiddelhåndtering institusjonsbasert omsorg
 • Del B – prosedyre for legemiddelhåndtering hjemmebasert omsorg
 • Rutine bemyndigelse studenter
 • Midlertidig bemyndigelse i praksisperiode
 • Delegering av myndighet til å rekvirere legemidler til lokalt legemiddellager
 • Skjema for myndighet til akuttmedisinering
 • Skjema for midlertidig bemyndigelse
 • Skjema for bemyndigelse institusjon, hjemmetjeneste og BPA
 • Skjema for bemyndigelse botiltak
 • Skjema for bemyndigelse
  - Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeider
  - Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Skjema kursdokumenter opplæring av helsefagarbeider til å gi insulin mm
 • Skjema for registrering av feil eller avvik i legemiddelhåndteringen
 • Skjema dokumenter instruks akuttmedisinering, faglærte og ufaglærte
 • Skjema for utlevering av eventuellmedisin
 • Skjema avtale om legemiddelhåndtering – hel eller delvis ansvarsoverføring mellom fastlege/behandlende lege, og helse og omsorgsseksjonene i Øvre/Nedre Eiker kommune
 • Skjema for føring av narkotika og skjema for føring av pasientbundet narkotika

Møtestruktur

 • Møtebeskrivelse SAM-T (samarbeid tjenesteledere) onsdager i ulike uker 930-1030
 • Samarbeidsmøte TTS samarbeid mellom tjenestene og Tjenestetildeling og samordning onsdager i ulike uker 830-930 (evaluering av tjenestetilbudet)
 • Rutine og tidsplan for bruker- og pårørendeundersøkelser i HO-seksjonen
 • Helse og omsorg – dokumenter kvalitet og avvik. Rutine og prosedyrehåndbok
 • Rutine for sjekklister
 • Funksjonsbeskrivelse journalansvarlig
 • Utlevering av journal – retningslinjer
 • Skjema klage/feil/avviksskjema til ekstern samarbeidspartner

Individuell plan og koordinator

 • Veileder ti individuell plan og koordinator
 • Individuell plan i praksis, hvem gjør hva, når og hvordan?
 • Mal for individuell plan
 • Rutine for å utnevne koordinator og skifte av koordinator
 • Rutine for registrering i Profil
 • Oversikt over relevant lovverk
 • Håndbok for koordinator

Administrativt

 • Retningslinjer for ansettelse
 • Rutine for politiattester
 • Rutine for kvalitet/HMS-avvik, meldinger, status- og tertialrapporter
 • LMU i seksjonen for personer med funksjonshemminger
 • Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester
 • Etisk refleksjon i hverdagen

Nøstelva (ambulerende team)

 • Opplæring
  - Om prosedyre for legemiddelhåndtering*
  - Etikk i hverdagen
  - Epilepsi
  - Dokumentasjonsplikt
  - Bruk av beboeres kjøretøy
  - Hva yrkesutøvere på Nøstelva har fokus på når de er på jobb
  - Jeg er opptatt av at det er sammen vi kommer helt til målet
  - Vesentlig/uvesentlig og samarbeid
  - Skjema for diverse opplæringsplaner
 • Felles etiske retningslinjer
 • Prosedyre ved dødsfall
 • Kvalitet i tjenesten

Skauholt

 • Velkommen som medarbeider på Skauholt
  - Opplæringsskjemaer
  - Dokumentasjonsplikt
  - Informasjon om tuberkuloseundersøkelse
  - Skjema for taushetserklæring
  - Politiattestrutine
 • Prosedyre for legemiddelhåndtering
 • Faglighet integritet troverdighet forsvarlighet profesjonalisme stolthet?
 • Skjema for registrering av dagsform
 • Dagsplan – tiltaksbeskrivelse med prosedyre
 • Handlingsplan – risikoanalyse
 • Praktiske rutiner for Skauholt bofelleskap
  - Overlapping
  - Ansvarsvakt
  - Dagvatsrutine
  - Kveldsvaktrutine
  - Nattevaktsrutine
 • Skjema for planlegging av vakten

Frognes

 • Mål for Frognes
 • Ansvarsvakt
 • Nøkkelrutiner for medisinskap og lager ved Frognes bofellesskap
 • Prosedyre legemiddelkort hos legevakt
 • Eventuellmedisinprosedyre
 • Rutine for primær- og sekundærkontakter
 • Dagsorden fagmøte
 • Skjema for samtale med primærkontakt
 • Sjekkliste for kontakt med legevakt
 • Dokumentasjonsplikten
 • Avviksrutine
 • Rapport fra intern revisjon Frognes bofellesskap, ved sykehusapotekene
 • Etisk refleksjon i hverdagen
 • Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Årshjul internopplæring
 • Opplæringsrutiner nyansatte
 • Daglige rutiner
 • Nattvaktsrutiner
 • Dagvaktsrutiner
 • Seinvaktrutiner
 • Oversikt over faste saker til personalmøtet
 • Saksliste partssamarbeidsmøter i avdeling for funksjonshemmede
 • Årshjul
 • Handlingsplan for HMS 2016
 • Avtale for samarbeid med pårørende verge
 • Rutine: Hver dag når du kommer på jobb
 • Opplæringsskjema pr. bruker (ikke utfylt)
 • Dagsorden faste saker fagmøte
 • Møte plan for husmøte torsdager
 • Interessekartlegging pr. bruker (gjennomført 14. og 15.9)
 • Rutiner for utlevering av legemidler
 • Ansvarsoppgaver medisinhåndtering
 • Epialarmer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Årshjul ambulerende enhet og møtekalender for Skauholt
 • Møtereferater

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Tilsynsvarsel av 29.04.16
 • E-post fra Øvre Eiker kommune av 23.05.16 med behov for avklaringer knyttet til dokumentasjon
 • Dokumentasjon innkommet 01.06.16
 • Brev til brukere med forespørsel om deltakelse i Øvre Eiker ble sendt ut 30.08.16
 • Program for tilsyn ble oversendt 12.09.16
 • Melding om behov for endringer i programmet ble mottatt pr. e-post 14.09.16. Det ble senere gjort flere endringer i det oppsatte programmet i samråd med kommunen
 • E-post utveksling med start 20.09.16 om bruker- og pårørende/vergesamtaler
 • Bekreftelse fra kommunen av 22.09 om at kommuneoverlegen møter til samtale
 • E-post med samtaleoversikt med brukere og pårørende av 23.09.16
 • E-post med siste oversikt over samtaler med ansatte ble mottatt fra kommunen 26.09.16.

9. Deltakere ved tilsynet

Fylkesmannen snakket med seks brukere og pårørende til en bruker. I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke ansatte i kommunen som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Wenche Jensen – revisjonsleder, Berit Lien – revisor, Lars Røssel Ødegaard – revisor, Kari Anne Rønningen – observatør.


[1] Rutine Kvalitet/HMS avvik, meldinger, status- og tertialrapporter av 28.05.16

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk