Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved Vestre Viken HF. Tilsynet omfattet håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon, og ble utført i henhold til følgende forskrifter:

 • Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev
 • Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon

Tilsynet la hovedvekt på hvordan følgende utvalgte oppgaver blir fulgt opp faglig og styringsmessig:

 • identitetssikring
 • sporbarhet – mulighet til å identifisere blod, blodkomponenter, celler, vev og organer fra donor/giver til mottaker og omvendt
 • sporbarhet – mulighet til å finne tilbake til opprinnelse og detaljer for produkter som kommer i kontakt med blod, blodkomponenter, celler, vev og organer
 • hindring av sykdomsoverføring via blod, blodkomponenter, celler, vev og organer

Tilsynet ble utført som en kombinasjon av informasjonsinnhenting, egenvurdering ved helseforetaket og tilsynsbesøk med stikkprøver utført av Helsetilsynet.

Formålet med tilsynet var å vurdere om helseforetaket sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere, hindrer overføring av smitte og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler, vev og organer.

Tilsynet avdekket to avvik:

Avvik 1:

Vestre Viken HF har utarbeidet overordnede retningslinjer for blodtransfusjon , men har ikke sørget for at rutinene for identitetssikring av pasient, blodpose og følgedokumenter før transfusjon er implementert og blir etterlevd i hele organisasjonen (S).

Avvik 2:

Vestre Viken HF sørger ikke for sikker og adskilt oppvaring av forlikt blod til pasient og kriseblod ved Hallingdal sjukestugu (S).

Dato: 21. oktober 2016

Tone Blørstad
revisjonsleder

Elisabeth Try Valø
revisor

 

1. Innledning

Helsetilsynet fører jevnlig tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler, vev og aktivitet knyttet til organdonasjon. Tilsynet gjennomføres etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 1, blodforskriften § 5 første og annet ledd, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev § 56 og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon § 24.

Formålet med tilsynet var å vurdere om helseforetaket sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og givere, hindrer overføring av smitte og trygger sikkerheten og kvaliteten på blod, blodkomponenter, celler, vev og organer.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Vestre Viken HF. Tilsynet ble utført etter regelverket listet opp i kapittel 2 Regelverk. Varsel om tilsyn ble sendt 8. august 2016 og endelig rapport ferdigstilt 21. oktober 2016.

2. Regelverk

 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
 • lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)
 • forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften)
 • forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev)
 • forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon) 
 • forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften i helsetjenesten)

Blodforskriften, forskrift om håndtering av humane celler og vev og forskrift om humane organer til transplantasjon har egne bestemmelser om internkontroll. Disse kommer i tillegg til, og utfyller de generelle bestemmelsene i internkontrollforskriften i helsetjenesten.

3. Hva tilsynet omfatter

Helsetilsynet undersøkte praksis ved håndtering av blod, blodkomponenter, celler, vev og organer etter tre ulike forskrifter.

Blodforskriften:
Håndtering av blod og blodkomponenter fra utlevering til blodoverføring ble valgt som hovedtema. Praksis innenfor følgende områder i transfusjonskjeden ble undersøkt ved hjelp av helseforetakets egenvurdering og tilsynsbesøk med stikkprøver:

 • rett blod til rett pasient - identitetssikring av blodmottaker, blod og blodkomponenter
 • sporbarhet fra blodgiver til mottaker og omvendt

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev:
Tilsynet omfattet registrering, analysering og svarrapportering av smittetester for donorer av celler og vev. Tilsynet undersøkte oppfølging og endringer etter forrige tilsyn (2013) ved hjelp av samtaler, befaring og dokumentgjennomgang.

Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon:
Opplæring, ansvarsfordeling og retningslinjer for donorutvelgelse ble valgt som hovedtema. Helseforetakets rutiner knyttet til organdonasjon ble undersøkt ved hjelp av dokumentgjennomgang og samtaler med donoransvarlige leger og annet involvert personell.

Vi har vurdert hvordan ledelsen følger opp aktiviteten som var omfattet av dette tilsynet med vekt på:

 • opplæring og kompetanse
 • helseforetakets overordnede prosedyrer
 • avvikssystemer og meldeordninger
 • jevnlig og systematisk gjennomgang av aktiviteten ved for eksempel interne revisjoner og ledelsens gjennomgang

Selve pasientbehandlingen, eksempelvis indikasjon for og effekt av blodoverføring eller transplantasjon, var ikke en del av dette tilsynet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Klassifisering av avvik:

 • Kritiske avvik (K): Avvik som utgjør en signifikant risiko for skade på donor eller mottaker av blod, celler, vev og/eller organer.
 • Stort avvik (S): Ikke kritiske avvik som utgjør en indirekte risiko for sikkerheten til donor og mottaker av blod, celler, vev og/eller organer ved:
  o avvik fra gjeldende myndighetskrav for håndtering av blod, celler, vev og/eller organer
  o svikt i prosedyrene for frigivelse av blod, celler, vev og/eller organer til bruk på mennesker, eller at ansvarlig person ikke har utført sine legale plikter
  o manglende godkjenning fra Helsedirektoratet for aktuell aktivitet
  En kombinasjon av flere mindre mangler som hver for seg ikke utgjør et stort avvik, men som til sammen utgjør et stort avvik, skal rapporteres som det
 • Andre avvik (A): Avvik som ikke kan klassifiseres som kritisk eller stort, men som indikerer manglende samsvar med god praksis for håndtering av blod, celler, vev og/eller organer.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Rapporten omhandler avvik og merknad som ble avdekket under tilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

4. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vestre Viken HF har somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu på Ål.

Helseforetaket er inndelt i klinikker med klinikkdirektører direkte underlagt administrerende direktør. Hvert av de fire sykehusene er en egen klinikk, og Hallingdal sjukestugu er organisert under Ringerike sykehus. I tillegg er det etablert fire sykehusovergripende klinikker. Hver klinikk er igjen inndelt i ulike avdelinger.

Blodbankene og medisinsk mikrobiologi (MIK) er organisert under avdeling for laboratoriemedisin (LAB), klinikk for medisinsk diagnostikk. Avdelingen og klinikken er sykehusovergripende.

Helseforetaket har lokale blodbanker på sykehusene i Bærum og Drammen, Kongsberg og Ringerike. Blodbanken på Ringerike sykehus driver i tillegg en tappestasjon for blodgivere på Hallingdal sjukestugu. Transfusjon av blod foregår ved kliniske avdelinger ved sykehusene, inkludert Hallingdal sjukestugu.

Bærum sykehus og Drammen sykehus har godkjenning for testing av donorer av celler og vev. I tillegg er de to sykehusene godkjente donorsykehus og har aktivitet knyttet til donasjon av organer til transplantasjon. Utvelgelse av organdonorer foregår i tett samarbeid med transplantasjonsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus.

5. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som en kombinasjon av informasjons- og dokumentinnhenting, egenkontroll og -vurdering ved helseforetaket, og tilsynsbesøk med stikkprøver utført av Helsetilsynet.

Hensikten med helseforetakets egenvurdering i forbindelse med tilsynet var å styrke helseforetakets egne forbedringsaktiviteter innenfor områder som var omfattet av tilsynet.

 • Varsel om tilsyn ble sendt 8. august 2016.
  Varselbrevet inkluderte et egenrapportskjema for aktivitet som omfattes av de tre forskriftene. Helseforetaket fylte ut og returnerte skjemaet til Helsetilsynet sammen med etterspurte dokumenter. Varselet omfattet også informasjon og veiledning til helseforetaket om gjennomføring av egenkontroll og -vurdering knyttet til håndtering av blod og blodkomponenter.
 • Gjennomgang og vurdering av dokumenter.
  Oversikt over dokumenter Helsetilsynet har gjennomgått i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 8, Dokumentunderlag.
 • Helseforetakets egenvurdering
  I forkant av tilsynsbesøket undersøkte og vurderte helseforetaket egen dokumentasjon for sporbarhet og opplæring i blodtransfusjon. Undersøkelsene ble utført etter veiledning fra Helsetilsynet, og omfattet 80 transfusjoner fordelt på 13 ulike avdelinger ved sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsvinger, Ringerike og ved Hallingdal sjukestugu.
 • Tilsynsbesøk ble gjennomført 19. - 23. september 2016.
 • Åpningsmøte ble holdt 19. mars 2016 på Bærum sykehus.
  Helsetilsynet undersøkte transfusjonspraksis ved totalt 13 avdelinger fordelt på tre avdelinger ved Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus, og én avdeling ved Hallingdal sjukestugu. De kliniske avdelingene som ble undersøkt er identisk med avdelingene som inngikk i helseforetakets egenvurdering.

  Helsetilsynet gjennomførte samtale med ansvarlig person og annet involvert personell, befaringer og dokumentgjennomgang vedrørende donortesting ved seksjonene for medisinsk mikrobiologisk ved Bærum og Drammen sykehus.

  Donoransvarlig lege og annet nøkkelpersonell ved Bærum og Drammen sykehus ble intervjuet om aktivitet knyttet til organdonasjon.
 • Sluttmøte med presentasjon av helseforetakets egenkontroll og -vurdering og Helsetilsynets funn ble holdt 23. september 2016 på Bærum sykehus.

Statens legemiddelverk gjennomførte tilsyn med blodbankvirksomheten i samme periode. De to tilsynsetatene samarbeidet om den praktiske gjennomføringen av tilsynsbesøkene, og hadde felles åpnings- og sluttmøte.

6. Funn

Kapittelet inneholder Helsetilsynets funn etter tilsyn ved Vestre Viken HF og en oppsummering av helseforetakets egenkontroll og -vurdering. Helseforetakets egenvurdering ble presentert for Helsetilsynet på sluttmøtet.

6.1 Helsetilsynets funn

Avvik 1:

Vestre Viken HF har utarbeidet overordnede retningslinjer for blodtransfusjon, men har ikke sørget for at rutinene for identitetssikring av pasient, blodpose og følgedokumenter før transfusjon er implementert og blir etterlevd i hele organisasjonen (S).

Avvik fra følgende krav i spesialisthelsetjenesteloven:
§ 2-2 Plikt til forsvarlighet

Avvik fra følgende krav i blodforskriften:
§ 2-4 Internkontroll

Avviket bygger på følgende:

 • Vestre Viken har en overordnet prosedyre som beskriver oppgaver i transfusjonskjeden, VV-BLB Transfusjon av blodprodukter. I tillegg finnes flere lokale prosedyrer og eget e-læringsprogram for hvert av sykehusene. Dokumentene har samsvarende beskrivelse av identitetskontroll av pasient i forbindelse med transfusjon og angir at når håndskanner ikke benyttes skal pasientens kontroll før transfusjon utføres ved pasienten av to personer uavhengig av hverandre.

  Ved 5 av 13 undersøkte avdelinger ble kontroll av blodpose og følgedokumenter utført av to sykepleiere på medisin- eller vaktrom. Deretter gikk én sykepleier alene inn til pasienten, kontrollerte identiteten og transfunderte blodet. Håndskanner ble ikke benyttet ved disse tilfellene.
 • Sykehusene i Drammen og Kongsberg har innført bruk av håndskanner ved sikring av pasientidentitet. Prosedyren VV-BLB Transfusjon av blodprodukter angir at alle som har håndskanner tilgjengelig skal benytte denne for å sikre pasientidentitet før transfusjon av erytrocytter og trombocytter.

  Ved én avdeling på Kongsberg sykehus fantes det håndskanner, men denne ble ikke benyttet på grunn av tekniske problemer ved tidligere bruk.
 • I prosedyren VV-DS-BLB Bruk av håndskanner – sikring av pasient-identitet ved blodtransfusjon står følgende: NB! Pasientarmbånd skal alltid være festet til pasienten når det skannes!

  Ved én avdeling på Drammen sykehus ble identifikasjonsarmbånd oppbevart i pasientens mappe på vaktrom. Skanning av blodpose, følgedokumenter og armbånd ble utført på vaktrommet. To sykepleiere gikk deretter inn på pasientrommet, identifiserte pasienten ved gjenkjennelse, og transfunderte blodet. Involvert personell opplyste at de mener å kjenne pasientene så godt at det ikke er behov for ytterligere identitetskontroll før transfusjon.
 • Prosedyren VV-BLB Transfusjon av blodprodukter angir at Ved henting av blodprodukter skal det medbringes dokument som er entydig, det vil si at det må være navn og fødselsnummer (11 siffer) som identifiserer pasienten.

  Ved 3 av 12 undersøkte avdelinger medbringes ikke entydig pasientidentifikasjon ved henting eller utlevering av blod. Når identifikasjon medbringes blir kontroll av identifikasjonen mot blodposens følgedokumenter utført i varierende grad.
 • Prosedyren VV Sikring av entydig pasientidentifikasjon i somatiske avdelinger angir hvordan forsikre seg om riktig pasientidentitet ved innleggelse. Bruk av ID-armbånd er beskrevet som eneste fremgangsmåte.

  Hallingdal sjukestugu har utstyr for å skrive ut identitetsarmbånd. Utstyret er ikke tatt i bruk, og ingen pasienter har armbånd.
 • Ved en av de undersøkte avdelingene på Kongsberg sykehus fantes utskrift av prosedyren VV-BLB Transfusjon av blodprodukter i flere permer. Utskriftene var ikke siste oppdaterte versjon av prosedyren.

  Varierende praksis i forbindelse med blodtransfusjon fremsto som bevisst og ble begrunnet med eksempelvis:
  o mangel på tid
  o kjenner pasientene
  o pasient kan ikke bruke armbånd
 • Helseforetaket har de siste to årene ikke gjennomført internrevisjoner som omfatter bruk av armbånd og rutiner for identitetskontroll i forbindelse med transfusjon.

Avvik 2:

Vestre Viken HF sørger ikke for sikker og adskilt oppvaring av forlikt blod til pasient og kriseblod ved Hallingdal sjukestugu (S).

Avvik fra følgende krav i spesialisthelsetjenesteloven:

§ 2-2. Plikt til forsvarlighet

Avvik fra følgende krav i blodforskriften:
§ 2-4 Internkontroll
Vedlegg VI, 3-5 Oppbevaringsområde

Avviket bygger på følgende:

 • Hallingdal sjukestugu mottar ferdig forlikt blod til transfusjon fra blodbanken på Ringerike sykehus. Mottatt blod blir hovedsakelig transfundert samme dag, men i enkelte tilfelle er det behov for å oppbevare blodet til neste dag før det blir transfundert til tiltenkt pasient.

  Sengeposten på Hallingdal sjukestugu har ikke eget blodbankskap, og blod som skal oppbevares blir pakket inn i hvit plastpose, merket og lagt i luftambulansens blodbankskap. Skapet er beregnet for oppbevaring av kriseblod.
 • Helseforetaket har de siste to årene ikke gjennomført internrevisjoner med håndtering av ferdig forlikt blod til transfusjon ved sengeposten på Hallingdal sjukestugu.

Merknad:

Forskrift om humane organer til transplantasjon har egne bestemmelser om internkontroll. Helseforetak som organiserer donorsykehus må sørge for at det klart fremgår hvordan oppgaver, ansvar og myndighet er fordelt.

Vestre Viken HF har utarbeidet skriftlige prosedyrer som beskriver oppgaver knyttet til organdonasjon. Prosedyren Donoransvarlig lege angir ansvar og oppgaver lagt til denne funksjonen. Oppgaver som utføres av annet personell fremgår ikke på tilsvarende måte i prosedyren eller i andre dokumenter. Statens helsetilsyn forutsetter at helseforetaket etablerer organisatorisk struktur og retningslinjer for oppgaver, ansvar og myndighet knyttet til organdonasjon.

Tilsynsmyndigheten har forøvrig merket seg:
Seksjonene for medisinske mikrobiologi i Drammen og Bærum gjennomgår og korrigerer egen praksis gjennom blant annet internrevisjoner. Seksjonen har utarbeidet 5-års planer for internrevisjon der smittetesting av donorer av celler og vev inngår.

6.2 Helseforetakets funn

I forkant av tilsynsbesøket gjennomført helseforetaket en egenkontroll som omfattet overordnede prosedyrer, internkontroll og sporbarhet.

Helseforetaket konkluderte med at det finnes overordnede prosedyrer for hvordan transfusjon av erytrocyttkonsentrat skal planlegges, organiseres og utføres i tråd med lov og forskrift, men det bør beskrives mer detaljert hvordan transfusjoner skal dokumenteres i pasientens journal. Det er ikke gjennomført internrevisjon de siste to årene som omhandler identitetssikring av pasienter i forbindelse med påsetting av armbånd, prøvetaking av pretransfusjonsprøver eller transfusjon av erytrocyttkonsentrat. I sitt tilsvar til foreløpig rapport ga helseforetaket tilleggsopplysning om at det er gjort internrevisjon i 2015 som omhandlet blodprøvetaking, og revisjon av norsk akkreditering i 2015 og 2016 som blant annet omhandlet identifisering av pasient.

Helseforetaket har dokumentasjon som viser at utleverte erytrocyttkonsentrat er sporbare, er av rett kvalitet og blir transfundert til riktig pasient. Ved Drammen sykehus mangler dokumentasjon på klokkeslett for noen transfusjoner. Transfusjonene er utført av personell som har fått tilstrekkelig opplæring i denne oppgaven.

7. Vurdering av helseforetakets styringssystem

Av hensyn til pasientsikkerheten er håndtering av blod, celler, vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon strengt regulert. Myndighetene stiller også detaljerte krav til virksomhetenes styring og ledelse for å sikre at rutiner og praksis ved håndtering av humant materiale blir gjennomgått jevnlig og systematisk.

Vestre Viken HF har utarbeidet skriftlige retningslinjer og etablert opplæringsrutiner som omhandler identitetssikring av pasient, blodpose og følgedokumenter før transfusjon. I tillegg har helseforetaket skriftlige retningslinjer for oppbevaring av blod og blodkomponenter. Tilsynet avdekket at praksis ikke alltid er i overensstemmelse med de etablerte rutinene og god transfusjonspraksis. Statens helsetilsyn finner det kritikkverdig at helseforetaket ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp om transfusjonsrutinene blir etterlevd i praksis ved alle involverte avdelinger.

Helsetilsynet forutsetter at ledelsen ved Vestre Viken HF følger opp helseforetakets håndtering av blod og blodkomponenter for å unngå varierende praksis og fare for feiltransfusjoner.

8. Dokumentunderlag

Helseforetakets egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Utfylt egenrapportskjema
 • Organisasjonskart for Vestre Viken HF
 • Godkjenningsdokument, blodbankene i Vestre Viken HF
 • Godkjenningsdokumenter, mikrobiologisk laboratorium, seksjon Bærum og Drammen
 • Godkjenningsdokument, Biobank, mikrobiologisk laboratorium, Vestre Viken HF
 • Godkjenningsdokument, donorsykehus, seksjon Bærum og Drammen
 • Endringer ved blodbankene i Vestre Viken HF
 • Årsrapport 2015, avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Bærum
 • Årsrapport 2015, avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Drammen
 • VV Internkontroll og kontinuerlig forbedring, dok‐ID 51200
 • VV Risikobasert tilnærming/Forebyggende tiltak, dok-ID 1101
 • VV Intern revisjon ‑ overordnede føringer, dok-ID 83
 • VV Intern revisjon ‐ planlegging, gjennomføring og oppfølging, dok-ID 132
 • VV Ledelsens gjennomgang (LGG), dok-ID 76377
 • VV Håndtering av uønskede hendelser og avvik, dok-ID 268
 • VV Håndtering av uønskede pasienthendelser ved alvorlig/dødelig utfall, dok-ID 64367
 • BLB Avvik og uønskede hendelser i blodbankene ‐ melderutiner, dok-ID 16082
 • BLB Hemovigilans ‑ nasjonalt register for transfusjonsovervåking, dok-ID 19437
 • KMD Synergi ‐ registrering, saksbehandling og oppfølging av hendelser, dok-ID 35820
 • VV Meldeplikt oversikt, dok-ID 2877
 • VV‐BLB Behandling av transfusjonskomplikasjoner, dok-ID 16574
 • BS Organdonasjon, dok-ID 59802
 • DS‑AIO Organdonasjon, dok-ID 59555
 • DS‑AIO‑ANE Donorpasienten, dok-ID 17241
 • DS‑AIO‑OPR Organdonasjon, dok-ID 30941
 • VV Donoransvarlig lege, dok-ID 37191

Dokumentasjon som ble mottatt og gjennomgått under tilsynet:

 • VV-BLB Transfusjon av blodprodukter, dok-ID 6682
 • DS-AIO-ANE Blodtransfusjon i Anestesiavdelingen, dok-ID 24450
 • DS-AIO-ANE Mottak og oppbevaring av blodposer, dok-ID 17550
 • DS-BA-NI Blodtransfusjon, rekvirering og administrering, dok-ID 28462
 • DS-GF-FØBA Blodtransfusjon, dok-ID 32900
 • DS-MED Transfusjoner, dok-ID 29447
 • BS-AIO-ANE Transfusjonsretningslinjer, dok-ID 56726
 • RS Transfusjon av blod og blodprodukter, dok-ID 42022
 • BLB-IH-KS-Bestilling/utlevering/transfusjon av blodprodukter, dok-ID 5493
 • VV-DS-BLB Bruk av håndscanner – sikring av pasientidentitet ved blodtransfusjon, dok-ID 28147
 • VV-KS-BLB Bruk av håndscanner – sikring av pasient-identitet ved blodtransfusjon, dok-ID 28246
 • BS-MED-DAG Opplæring og kompetanseutvikling, dok-ID 53155
 • BS-MED Opplæringsplan nyansatte sykepleiere i sengepost, dok-ID 44036
 • VV Sikring av entydig pasientidentifikasjon i somatiske avdelinger, dok-ID 251
 • VV Obligatoriske e-læringskurs for nye medarbeidere, dok-ID 34308
 • Opplæringsplan
 • Program for oppfølging av nyansatte
 • Obligatoriske e-læringskurs
 • MIK-DS-Hepatitt B-virus e-Antistoff, dok-ID 61108
 • Papirrekvisisjon, avd. for medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus
 • Papirrekvisisjon, avd. for medisinsk mikrobiologi, seksjon Bærum

Korrespondanse mellom Vestre Viken HF og Helsetilsynet:

 • E-post kommunikasjon mellom spesialrådgiver Bente Christin Monsen og seniorrådgiver Elisabeth Try Valø vedrørende praktisk gjennomføring av tilsynet.

9. Vedlegg

 • vedlegg 1 Program  for tilsynsbesøket
 • vedlegg 2 Deltakerliste