Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle awik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Den kommunale barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn ifosterhjem. Tilsynet avdekket ingen awik, og det ble ikke gitt noen merknader.

Dato: 19. mars 2014

Sølvi Arvola
revisjonsleder

Geir Åge Bendiksen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sør-Varanger kommune i perioden 31.01.2014 - 25.03.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler awik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurderi ng av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sør-Varanger kommune er geografisk beliggende i den sørøstre delen av Finnmark, og grenser til Nesseby kommune i vest, Russland i øst og Finland i sydvest. Kommunen har ca. 10 000 innbyggere, hvorav ca. 3500 er bosatt i kommunesenteret Kirkenes. Tettstedene Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn ligger nær Kirkenes. For øvrig er kommunen langstrakt og består av flere bygder. Det er 17 barnehager, 10 grunnskoler og en videregående skole i kommunen.

Barneverntjenesten inngår i barne- og familieenhet. Enheten ledes av enhetsleder, som er barneverntjenestens nærmeste administrative leder. Barneverntjenesten ledes av avdelingsleder barnevern. Avdelingen har 10 ansatte, inkludert avdelingsleder og merkantilt ansatt. En navngitt saksbehandler fungerer som leder ved behov.

Kommunen har for tiden oppfølgings- og kontrollansvar for ca. 35 barn som er plassert i fosterhjem. Dette gjelder både de som er plassert i Sør-Varanger og itillegg de som er plassert i en annen kommune der Sør-Varanger har oppfølgings- og kontrollansvar for barna.

Sør-Varanger kommune fattet i 2010 vedtak om å innføre Kvello-modellen for tidlig innsats i barnehagen og skolen. Kommunen beskriver at målet er å få til et tett samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt hjelpeapparat hvor man unngår at barn utvikler vansker og vikler seg inn i lidelser før det tilrettelegges eller gis bistand.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.01.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 11.03.2014.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.03.2014.

4. Hva tiIsynet omfattet

Statens helsetilsyn har i sitt landsomfattende tilsyn med barnevern valgt å ha fokus på kommunalt barnevern.

I 2013 og 2014 skal Fylkesmannen undersøke den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. Barneverntjenesten skal nøye og jevnl ig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Tema for tilsynet er:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning tilfosterforeldrene

Formålet med tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav.

5. Funn

Tilsynet avdekket ingen awik, og det ble ikke gitt noen merknader.

6. Regelverk

 • FN's barnekonvensjon om barns rettigheter (FN's barnekonvensjon)
 • Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
 • Lov om behandlingsmåter iforvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrifter om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedel sen av revisjonen:

 • Oversikt over barn kommunen har plassert ifosterhjem, brev fra kommunen av 06.02.2014
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten, e-post fra kommunen av 28.02.2014
 • Div. styrings- og resultatdokumenter, e-post fra kommunen av 28.02.2014

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Aktuelle dokumenter fra 18 klientmapper vedr. oppfølging og kontroll av fosterhjem

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, brev til kommunen av 31.01.2014
 • Div. avklaringer vedr. dokumentgjennomgang, e-post til barneverntjenesten av 27.02.2014
 • Program for tilsynet, brev til kommunen av 28.02.2014

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Sølvi Arvola, seniorrådgiver
Geir Åge Bendiksen, seniorrådgiver
Silvana Raska, rådgiver
Viva Kvikstad, rådgiver

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk