Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Finnmark har i perioden 21.09.2016 -15.03.2016 ført tilsyn med Alta ungdomssenter. Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen legger til rette for, gjennomfører og følger opp tiltak for å sikre at beboerne tar forsvarlig omsorg og behandling, herunder hvordan i institusjonen styres og ledelsen følger opp at beboeren mottar forsvarlige tjenester.

Sentrale tema i dette tilsynet har vært institusjonens arbeid med plasseringsformålet og beboernes medvirkning.

Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknad i dette tilsynet.

Dato: 15.03.2016

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Siri Jakobsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Alta ungdomssenter i perioden 21.09.2015 - 15.03.2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjonene i fylket etter barnevernloven § 5-7

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Revisjonen ble gjennomført ved granskning av styringsdokumenter, saksmapper og ved intervjuer.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Alta ungdomssenter er en akuttinstitusjon for ungdom mellom 13-18 år under BUFETAT. Institusjonen har 8 plasser og er lokalisert til Bossekopp i Alta kommune. Det gis tilbud med hjemmel i lov om barneverntjenester §§ 4-6, 4-25 og 4-26. Forventet oppholdstid ved institusjonen er fra fire til seks uker. Reell gjennomsnittlig oppholdstid var på tilsynstidspunktet ca 8 uker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.09.2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.01.2015.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.01.2015.

4. Hva tiIsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt hvordan institusjonen legger til rette for, gjennomfører og følger opp tiltak for å sikre at beboerne tar forsvarlig omsorg og behandling, herunder hvordan institusjonen styres og ledelsen følger opp at beboeren mottar forsvarlige tjenester.

Sentrale tema i dette tilsynet har vært institusjonens arbeid med plasseringsformålet og beboernes medvirkning.

5. Funn

Det ble ikke påpekt avvik, eller gitt merknad i dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barnevernsinstitusjoner av 11. desember 2003 nr. 1564
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold ibarneverninstitusjoner av 15. november 2011 nr. 1103
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.juni 2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Organisasjonskart
 • Lokal virksomhetsplan
 • Oversikt over ansatte
 • Stillingsbeskrivelser
 • Kompetanseplan
 • Møtemaler, sjekklister, rutiner og lignende for å sikre daglig omsorg og behandling
 • Rutiner for brukermedvirkning

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper
 • Skrivet «Velkommen til Alta ungdomssenter»
 • Personalguide

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Veronica Knutsen, revisor
Siri Jakobsen, revisor
Geir Åge Bendiksen, revisjonsleder