Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Finnmark har undersøkt om Vadsø kommune legger til rette for, og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Herunder:

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten.
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Det ble ikke påpekt lovbrudd eller gitt merknad i dette tilsynet. På enkelte områder vurderte Fylkesmannen at det var rom for forbedring. Dette ble tatt opp på sluttmøtet.

Dato: 09.11.2017

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Tyra Mannsverk
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vadsø kommune i perioden 03.07.2017 - 09.11.2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og NAV etter helsetilsynsloven § 2 og sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vadsø kommune har om lag 6 000 innbyggere. Det bor ca. 5 000 innbyggere i byen og vel 1000 spredt i stedene øst og vest for byen hvor tettstedet Vestre Jakobselv er det største med ca. 500 innbyggere. Hovedansvaret  for helse- og omsorgstjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem  og psykisk lidelse er lagt til en egen rus- og psykiatrisk  enhet. Enheten ligger under kommunalsjef  for Helse- rehabilitering og omsorg (HRO), sammen med ambulerende enhet og fire andre enheter som yter helse- og omsorgstjenester. Enhetene har egne ledere som rapporterer direkte til kommunalsjef.  Ambulerende  enhet yter hjemmehjelp, hjemmesykepleie  og støttekontakttjenester. Helse og omsorgstjenester tildeles av et eget inntaksteam for HRO bestående av kommunalsjef,  enhetslederne, sekretær og konsulent. Av kommunale tjenester har NAV Vadsø kun ansvaret for tjenester etter sosialtjenesteloven.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03.07.2017. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 13.09.2017.

Åpningsmøte ble avholdt 21.09.2017.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet. Av disse var 3 brukere av tjenestene.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22.09.2017.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet var rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (18 år og eldre) som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet inkluderte brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benyttet og uavhengig av om de hadde fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjaldt for psykiske lidelser ved at tilsynet var rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om personene hadde en psykiatrisk diagnose.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for, og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, herunder;

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten.
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt ved alle temaene over. Det ble derfor planlagt gjennomført fem brukerintervjuer, hvorav tre ble gjennomført.

Tilsynet var avgrenset mot:

 • tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med heldøgns helse og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige  og tjenester til brukere som har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten  eller i fengsel
 • bruk av tvang i tjenesteytingen
 • den enkelte fastleges praksis når det gjelder brukergruppen
 • kommunenes plikt til å ha tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse og omsorgshjelp
 • kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud
 • kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte

5. Funn

Det ble ikke påpekt lovbrudd eller gitt merknad i dette tilsynet. På enkelte områder vurderte Fylkesmannen at det var rom for forbedring. Dette ble tatt opp på sluttmøtet.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Plan for HRO
 • Rusmiddelpolitisk  handlingsplan
 • Virksomhetsplan og årsmelding 2016 for NAV
 • Årsmelding 2016 fra Rus- og psykiatrisk enhet
 • Oversikt over møtestruktur fra Rus og psykiatrisk enhet og NAV
 • Rutiner for kompetansekartlegging og kompetanseplaner
 • Oversikt over ansatte
 • Prosedyrer for avviksmeldinger
 • Sjekkliste/rutiner for utredning av tjenestebehov og kriterier for tildeling av tjenester
 • Rutine for kartlegging av barn
 • prosedyre for individuell plan
 • samarbeidsrutiner mellom de ulike kommunale enhetene og spesialisthelsetjenesten
 • Retningslinjer for elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenestene
 • Oversikt over aktuelle brukere
 • 17 saksmapper (gjennomgåtte. Noen flere ble oversendt)

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene  deltok:
Geir Åge Bendiksen, seniorrådgiver
Tyra Mannsverk, seniorrådgiver
Bjørn Øygard, assisterende fylkeslege

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk