Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Finnmark har undersøkt om Hammerfest kommune legger til rette for, og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Herunder:

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten.
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Konklusjon:

Fylkesmannen i Finnmark har bemerket at kommunen bør forbedre måten kartlegging og oppfølging av pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse gjennomføres og kvalitetssikres.

Dato: 29.10.2018

Geir Åge Bendiksen
revisjonsleder

Bjørn Øygard
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hammerfest kommune i perioden 28.02.2018 – 29.10.2018. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten §§ 2 og 3, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Videre er Fylkesmannen gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl.) kapittel 4, og skal påse at kommunens virksomhet drives i samsvar med loven og tilhørende forskrifter, jf. sotjl. § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hammerfest kommune har ca 10500 innbyggere. Sektor for Helse og omsorg organiserer enheter som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til mennesker med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Virksomheten ledes av en kommunalsjef og består av fag- og forvaltningsenheten, ergo- fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten, Kirkeparken omsorgssenter, legetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, Rypefjord sykehjem og tjenesten for funksjonshemmede. Hver enhet ledes av en enhetsleder som rapporterer direkte til kommunalsjefen som i sin tur rapporterer til rådmannen. NAV leder rapporterer direkte til rådmannen for de tjenestene som ytes etter sosialtjenesteloven.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 28.02.2018. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.06.2018.

Intervjuer 14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 07.06.2018.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet var rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (18 år og eldre) som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet inkluderte brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benyttet og uavhengig av om de hadde fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjaldt for psykiske lidelser ved at tilsynet var rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om personene hadde en psykiatrisk diagnose.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for, og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, herunder;

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten.
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt ved alle temaene over. Det ble derfor planlagt gjennomført fem brukerintervjuer, hvorav tre ble gjennomført.

Tilsynet var avgrenset mot:

 • tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige og tjenester til brukere som har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller i fengsel
 • bruk av tvang i tjenesteytingen
 • den enkelte fastleges praksis når det gjelder brukergruppen
 • kommunenes plikt til å ha tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse og omsorgshjelp
 • kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud
 • kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte

5. Funn

Merknad:

Hammerfest kommune har et forbedringspotensiale i hvordan kartlegging og oppfølging av pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse gjennomføres og kvalitetssikres.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Ansvar og oppgaver er ikke tydelig fordelt mellom hjemmetjenesten og rus og psykiatritjenesten til denne pasientgruppen.
 • Det benyttes ikke anbefalte verktøy for å sikre tilstrekkelig kartlegging av rusmiddelproblemet og den psykiske helsen. Dette kan utgjøre en risiko for videre oppfølging.
 • Det blir ikke utarbeidet plan for koordinering av tjenestene for alle brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. (Manglende individuell plan eller annen plan). Dette fører til at mål, tiltak, hvem som har ansvar for å gjennomføre og evaluere tiltakene ikke blir nedfelt skriftlig i saksmappen. Opplysningene er dermed ikke lett tilgjengelig for personell som har behov for det, og for ledere som skal følge med på tjenestene.
 • Tjenesten oppgir at kommunens system for individuell plan (SAMPRO) ikke er hensiktsmessig for brukere med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Det er ikke iverksatt forbedringstiltak/alternativer til SAMPRO
 • Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester får ikke tilbud om koordinator i tråd med egne rutiner og forskrift om habilitering og rehabilitering.
 • Tjenesten følger ikke sin egen rutine for hvordan tiltak, mål og evaluering skal nedtegnes. Konsekvensen er at det ikke foreligger en tydelig behandlingsplan som kan benyttes som arbeidsverktøy for ansatte og ledere ved gjennomføring og oppfølging av tjenestene.
 • Det er uklart om ledelsen følger med på at alle rutiner følges og fungerer som forutsatt og justerer disse ved behov.
 • Det fattes ikke individuelle vedtak om råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

 • Det gjennomføres ansvarsgruppemøter også for brukere uten individuell plan/annen plan for samordning og koordinering av tjenestene, som delvis kompenserer for manglende skriftlige planer.
 • I intervju fremkommer det at behandlingsplaner med tiltak og mål nedtegnes i den løpende journalen i Profil
 • Primærkontakt og sekundærkontakt kompenserer delvis for manglende oppnevning av koordinator.
 • Kommunen har utarbeidet en rekke skriftlige rutiner knyttet til oppfølging av denne brukergruppen
 • Iplos-kartlegging gjennomføres systematisk og benyttes som grunnlag for utmåling av tjenestene.
 • Det er etablert faste møtepunkter for samarbeid og evaluering av tjenestene som ytes.
 • Det foreligger et fast møte med spesialisthelsetjenesten hver 14 dag, hvor felles pasienter drøftes.
 • Det er inngått en skriftlig samarbeidsavtale med NAV Hammerfest om arbeidet med individuell plan. Det er faste samarbeidsmøter på ledernivå mellom rus og psykiatritjenesten og NAV leder. Nav har fast kontortid på lavterskelen for å gi råd til brukerne
 • Tjenesten opplysning, råd og veiledning ytes fra NAV selv om det ikke fattes vedtak etter sosialtjenesteloven § 17. Dette er fanget opp av ledelsen ved NAV kontoret, og det jobbes med å bringe dette i orden.
 • Kommunen har et avvikssystem som er kjent, forstått og i bruk av de ansatte.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning for tilsynet, som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • 22 saksmapper
 • Organisasjonskart, ansatte oversikt og beskrivelse av møtestrukturen
 • Beskrivelse av tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp overtredelser
 • Rutiner for: legemiddelhåndtering, vurderingssamtale, søknad om institusjonsbehandling, urinprøver, gravide rusmisbrukere, tannhelse, samhandlingsmøter med NAV og spesialisthelsetjenesten, LAR, fagmøter, avvikshåndtering, evaluering av oppfølging, koordineringsteam, individuell plan, ansvarsgruppe, dokumentasjon og rapportering med
 • Plan for helhetlig rehabilitering før, under og etter rusbehandling og soning
 • Fordeling av ansvar og oppgaver mellom NAV og helse og omsorgstjenesten rundt individuell plan
 • Samarbeidsavtale med NAV

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Tyra Mannsverk, seniorrådgiver, Bjørn Øygard, ass fylkeslege, Geir Åge Bendiksen, revisjonsleder og Ingrid Bratholm, observatør/jurist.

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk